RÅ 1996 not 284

Beräkning av underlag för arbetsgivaravgifter (avslag) / Beräkning av underlaget, värde av bilförmån (resning, avslag)

Not 284. Ansökan av Autocentrum i Ulricehamn AB om resning i mål ang. arbetsgivaravgifter. - Genom dom den 20 december 1991 beslutade Länsrätten i Älvsborgs län att i underlaget för Autocentrums i Ulricehamn AB arbetsgivaravgifter för år 1987 inräkna värdet av bilförmån till vissa av bolagets anställda. Bolaget påfördes vidare avgiftstillägg, restavgift och tilläggsavgift. Sedan bolaget överklagat domen beslutade Kammarrätten i Göteborg om en mindre nedsättning av avgiftsuttaget. Regeringsrätten beslutade den 31 maj 1995 att inte meddela prövningstillstånd i målet.-I ansökningen anförde bolaget bl.a. följande. De beslut som hade fattats i tidigare instanser var fullkomligt orimliga. De anställda hade betalat alla bilkostnader själva och det pris som bolaget erhållit vid försäljning av de från de anställda återköpta bilarna hade varit klart högre än återköpspriset. Det hade inte uppkommit någon kostnad för värdeminskning. - Regeringsrätten (1996-12-06, Wadell, von Bahr, Eliason): Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. De omständigheter som Autocentrum i Ulricehamn AB anfört är inte sådana att det kan anses föreligga skäl för att pröva saken på nytt. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1996-11-05, Hedin)

*REGI

*INST