RÅ 1996 not 285

Förverkande av kursplats vid tandvårdshögskola (avslag)

Not 285. Ansökan av Ebrahim H. om resning i ett ärende ang. kursplats, m.m. - Nämnden för grundläggande tandläkarutbildning vid Lunds universitet beslöt den 15 november 1993 (§ 25) att Ebrahim H:s kursplats på tandläkarutbildning vid Tandvårdshögskolan i Malmö skulle anses förverkad. Som skäl anfördes bl.a. att Ebrahim H., som hade underkänts vid sex examinationer för s.k. terminsexamen, hade genomgått också en sjunde tentamen med underkänt resultat. Ebrahim H. överklagade beslutet, men Överklagandenämnden för högskolan avvisade den 9 februari 1994 överklagandet med motiveringen att beslut av denna art inte fick överklagas enligt 13 kap. 2 § högskoleförordningen (1993:100). - I ansökningen, som kom in till Regeringsrätten den 12 januari 1995, hemställde Ebrahim H. under åberopande av lagen om rättsprövning att Regeringsrätten skulle gå igenom hans ärende för att hitta en lösning på hans situation. Han anförde bl.a. att han kände sig orättvist behandlad och att han hade gått igenom fyra terminers tandläkarutbildning som nu saknade värde. -Regeringsrätten (1996-12-09, Werner, Swartling, Holstad): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 3 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall en ansökan om sådan prövning ha kommit in inom tre månader från dagen för det beslut som ansökan avser. Ebrahim H:s ansökan har kommit in efter utgången av denna tid. Redan av detta skäl kan ansökningen såvitt avser rättsprövning inte tas upp till prövning. - Ebrahim H:s skrivelse kan anses innefatta också en ansökan om resning. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - I den lokala planen för tandläkarlinjen vid Lunds universitet föreskrivs bl.a. följande. En studerande har i första hand rätt till fyra provtillfällen för terminsexamen. Efter fyra underkända prov skall den studerande, om han eller hon avser att fortsätta utbildningen, gå om terminen i sin helhet innan ytterligare provtillfälle erbjuds. Efter sammanlagt sju provtillfällen skall grundutbildningsnämnden pröva om ytterligare provtillfällen skall erbjudas. - Det beslut beträffande Ebrahim H:s kursplats som Nämnden för grundläggande tandläkarutbildning vid Lunds universitet fattade den 15 november 1993 får anses ha inneburit att nämnden - efter den prövning som enligt planen skall göras efter sju provtillfällen - funnit att ytterligare provtillfällen inte skulle erbjudas Ebrahim H. och att hans kursplats därmed var förverkad. Det har inte visats att beslutet strider mot någon författning eller att det i övrigt föreligger någon sådan särskild omständighet som enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen kan utgöra grund för resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar Ebrahim H:s ansökan om rättsprövning och avslår hans framställning till den del den innefattar en ansökan om resning. (fd I 1996-11-19, Holmstedt)

*REGI

*INST