RÅ 1996 not 293

Inkomsttaxering, felaktig delgivning av beslut enligt vilket besvär i särskild ordning avvisats (avslag)

Not 293. Ansökan av Bostadsrättsföreningen Norrbotten om resning i mål om inkomsttaxering. - Genom beslut den 29 januari 1993 avvisade Länsrätten i Stockholms län av Bostadsrättsföreningen Norrbotten i särskild ordning anförda besvär över föreningens inkomsttaxeringar 1989 och 1990 med hänvisning till att besvären kommit in för sent. Föreningen fullföljde sin talan hos Kammarrätten i Stockholm, som i beslut den 15 mars 1994 delade länsrättens bedömning. Sedan föreningen överklagat avvisade kammarrätten genom beslut den 14 juni 1994 överklagandet med hänvisning till att det kommit in för sent. Regeringsrätten beslöt den 22 september 1994 att fastställa kammarrättens avvisningsbeslut. - Föreningen ansökte om resning och yrkade att överklagandet av kammarrättens beslut den 15 mars 1994 skulle tas upp till prövning. Föreningen åberopade - i likhet med vad som anfördes i överklagandet av kammarrättens avvisningsbeslut - att någon delgivning av beslutet den 15 mars 1994 med föreningens ombud inte skett enligt reglerna om förenklad delgivning i 3 a § och 19 § tredje stycketdelgivningslagen (1970:428). Vidare åberopades att ombudet förlitat sig på uppgifter från kammarrätten om sista dagen för att överklaga beslutet. -Regeringsrätten (1996-12-16, Brink, Sjöberg, Baekkevold): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Föreningen har inte visat att det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Ansökningen skall därför avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1996-12-03, Ekroth)

*REGI

*INST