RÅ 1996 not 299

Ansökan om resning avseende inkomsttaxering som avgjorts av taxeringsnämnd överlämnad till kammarrätten

Not 299. Ansökan av Jan A. om resning avseende inkomsttaxering. - Länsrätten i Örebro län beslutade den 19 april 1994 att inte uppta Jan A:s besvär i särskild ordning avseende inkomsttaxering 1989 till prövning. Jan A. överklagade till Kammarrätten i Jönköping som enligt beslut den 24 januari 1996 avslog överklagandet. - Hos Regeringsrätten ansökte Jan A. om resning. -Regeringsrätten (1996-12-27, Björne, Nordborg, Sandström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Jan A:s ansökan, som kom in till Regeringsrätten den 13 februari 1996, avser resning av taxeringsnämndens beslut. Av 2 § andra stycket lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar i dess lydelse enligt SFS 1995:21 framgår att Regeringsrätten prövar ansökningar om resning i andra fall än som anges i 8 §. Enligt 8 § första stycket 4 prövar kammarrätt sådana ansökningar om resning i mål eller ärenden som skall prövas av förvaltningsdomstol, om målet eller ärendet slutligt avgjorts av en länsrätt eller förvaltningsmyndighet. Denna regel, som gäller fr.o.m. den 1 april 1995, innebär att Regeringsrätten inte kan pröva Jan A:s ansökan. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten överlämnar handlingarna i målet till Kammarrätten i Jönköping för vidare handläggning. (fd I 1996-11-19, Wahling Bexhed)

*REGI

*INST