RÅ 1996 not 3

Förordnande av syssloman enligt lagen om förvaltning av samfälligheter (rättsprövningsärende)

Not 3. Ansökan av Leif J. om rättsprövning av ett beslut ang. förordnande av syssloman. -Länsstyrelsen i Stockholms län (1994-10-19) förordnade med stöd av 33 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter ingenjören Thord N. som syssloman att ensam handha Vättersö samfällighetsförenings angelägenheter och företräda föreningen som styrelse t.o.m. den 31 mars 1995. - Leif J. överklagade beslutet. Som grund för överklagandet och ett yrkande om inhibition anförde han bl.a. följande. Vid den extra föreningsstämman, då beslutet att inte utse någon styrelse fattats, fanns kandidater till en beslutsför styrelse. Tillsättandet av en syssloman var en tvångsåtgärd som skulle tillgripas endast mycket restriktivt. Genom att kandidater till en beslutsför styrelse fanns, var länsstyrelsen oförhindrad att utlysa en ny extrastämma för val av styrelse. Länsstyrelsen hade i sitt beslut anvisat sysslomannen att vidta kontakter och sonderingar för att få fram lämpliga kandidater till styrelse. Det kunde inte ankomma på en syssloman att bestämma vem som var lämplig att ingå i en styrelse. Ett sådant förfarande innebar att endast de kandidater länsstyrelsen godtog kunde komma i fråga, vilket stred mot föreningsrättsliga principer. Länsstyrelsens beslut var inte fattat i behörig ordning. Beslutanderätten var inte delegerbar enligt 29 och 30 §§ förordningen (1990:1510) med länsstyrelseinstruktion. - Regeringen (Miljö- och naturresursdepartementet, 1994-12-22): Vättersö samfällighetsförening saknar, sedan dåvarande sysslomannen i april i år entledigats, såväl styrelse som annan företrädare. Inom föreningen har det inte funnits någon styrelse sedan den 25 maj 1993. Vid den extra föreningsstämman den 21 juni 1994 har inte någon styrelse utsetts. Det är uppenbart att både föreningsmedlem och tredje man kan bli lidande om föreningen saknar beslutsför styrelse. Regeringen finner liksom länsstyrelsen att en syssloman bör handha föreningens angelägenheter och företräda föreningen övergångsvis. - När det gäller sysslomannens närmare uppgifter framgår av propositionen om den aktuella lagstiftningen (prop. 1973:160, s. 428) att sysslomannens primära uppgift är att verka för att en beslutsför styrelse utses. Vad länsstyrelsen uttalat innebär endast en erinran om detta. - Regeringen finner inte heller att det i ärendet i övrigt framkommit omständigheter som medför att överklagandet och yrkandet om inhibition av länsstyrelsens beslut skall vinna bifall. - Leif J. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut. Han yrkade att Regeringsrätten skulle upphäva regeringens beslut och återförvisa ärendet för ny handläggning i enlighet med gällande lagstiftning. - Regeringsrätten höll muntlig förhandling i målet. - Regeringsrätten (1996-01-11, Björne, Dahlman, Werner, von Bahr): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågor om beslutet strider mot kravet på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och s. 234). - Utredningen i målet ger inte vid handen att regeringens beslut strider mot någon rättsregel på det sätt sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen skall därför inte föranleda att regeringens beslut upphävs. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd II 1995-12-12, H. Lundgren)

*REGI

*INST