RÅ 1996 not 30

Ansökan av Vera B. om resning i ett ärende ang. återkallelse av läkarlegitimation

Not 30. Ansökan av Vera B. om resning i ett ärende ang. återkallelse av läkarlegitimation. - Med anledning av att Vera B:s legitimation som läkare återkallats gjorde hon hos regeringen framställningar om skadestånd. Regeringsrätten tog därefter ställning till två ansökningar av Vera B. om rättsprövning eller resning avseende beslut som Justitiedepartementet och regeringen fattat i skadeståndsärendena (Regeringsrättens beslut den 27 september 1993 i mål nr 16921993 och den 24 augusti 1994 i mål nr 51231993). - I ansökningen yrkade Vera B. att Regeringsrätten skulle "bevilja skadestånd genom rättsprövning". Vidare begärde hon att muntlig förhandling skulle hållas i Regeringsrätten. -Regeringsrätten (1996-02-13, Wahlgren, Tottie, Swartling, Holstad): Skäl för muntlig förhandling föreligger inte. - Vera B:s yrkande får uppfattas som en ansökan om resning i de av Regeringsrätten tidigare avgjorda målen om rättsprövning och resning. Hon har emellertid inte visat att det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva målen på nytt. Nu föreliggande ansökan om resning skall därför avslås. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1996-01-10, Bergquist)

*REGI

*INST