RÅ 1996 not 300

Ansökan av Ruby S. om resning i mål om inkomsttaxering

Not 300. Ansökan av Ruby S. om resning i mål om inkomsttaxering. - Med stöd av en kontantberäkning höjde taxeringsnämnden vid 1990 års taxering skönsmässigt den av Ruby S. deklarerade inkomsten av rörelse. Skattemyndigheten påförde skattetillägg. Ruby S. överklagade till Länsrätten i Stockholms län som satte ned den skönsmässiga höjningen liksom underlaget för skattetillägg (dom den 19 februari 1993). Ruby S. överklagade till Kammarrätten i Stockholm, som efter muntlig förhandling satte ned den skönsmässiga höjningen ytterligare liksom underlaget för skattetillägg (dom den 12 december 1995). - I ansökan om resning vidhöll Ruby S. att skönstaxeringen skulle undanröjas. Hon anförde bl.a. följande. Kontantberäkningen bygger på antagandet att hon under 1989 amorterat ett lån om 143 000 kr. Det rätta förhållandet är att hennes skulder vid utgången av 1988 borde ha tagits upp till 573 984 kr och inte till det av henne i deklarationen till ledning för 1989 års taxering angivna beloppet 721 060 kr. I deklarationen finns såväl en skuld till BOFAB om 147 076 kr som en skuld till Svensk fastighetskredit om 146 944 kr. Rätteligen borde bara det sistnämnda beloppet ha tagits med. Den dubbla skuldföringen hänger samman med att Svensk fastighetskredit under 1989 gått ihop med BOFAB. Om skulden till BOFAB faller bort ger kontantberäkningen överskott. -Regeringsrätten (1996-12-27, Björne, Nordborg, Sandström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. I ärendet föreligger endast en uppgift om att skulderna vid utgången av 1988 överskattats till följd av dubbelföring av en skuldpost. Ansökningen innehåller inte något underlag i form av reverser e.d. som styrker att en dubbelföring faktiskt skett och att kontantberäkningen rätteligen inte borde ha gett ett underskott. Mot bakgrund härav kan inte anses föreligga något särskilt förhållande som innefattar synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Resning kan därför inte beviljas på grundval av ansökningen. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1996-11-19, Wahling Bexhed)

*REGI

*INST