RÅ 1996 not 31

Ansökan av Rolf L. om resning i ett ärende ang. arbetsplan för väg

Not 31. Ansökan av Rolf L. om resning i ett ärende ang. arbetsplan för väg. - Vägverket beslöt den 17 augusti 1990 att fastställa en arbetsplan för omläggning av väg 50 MotalaAskersund, delen broar över Hammarsunden, m.m. samt indragning av väg, Askersunds kommun. I en till ärendet hörande sakägareförteckning över berörda fastighetsägare och nyttjanderättshavare m.fl. hade för fastigheten Skyrsta 4:1 upptagits Nevi Finans AB, Stockholm. Bolaget hade underrättats om förslaget till arbetsplan och yttrat sig i fastställelseärendet. - Regeringsrätten avslog i beslut den 15 mars 1994 en ansökan av Rolf L. om resning i ärendet, med hänvisning till att han inte visat att det förelåg någon omständighet som utgjorde skäl för resning. - I den nu förevarande ansökningen yrkade Rolf L. att Regeringsrätten skulle upphäva Vägverkets beslut att fastställa arbetsplanen och förelägga Vägverket att "återställa" fastigheten Skyrsta 4:1. Vidare yrkade han att beslutet om indragning av vägsträckningen av nuvarande väg 50 skulle undanröjas och att Regeringsrätten meddelade verkställighetsförbud för pågående arbeten. Han anförde bl.a. följande. Vägverket hade haft vetskap om att man vänt sig mot fel part vid samråd om arbetsplanen. Rätt ägare hade inte givits möjlighet att föra sin talan. Vägrätt kunde fastställas endast av domstolar. Vägrätten på Skyrsta 4:1 var emellertid behandlad endast av myndigheter. -Regeringsrätten (199602-13, Björne, Werner, Holstad): Rolf L. har inte visat att det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1996-01-23, Sandbäck)

*REGI

*INST