RÅ 1996 not 34

Ansökan av Eleinor C. och Lars C. om återställande av försutten tid i ett ärende ang. detaljplan, m.m

Not 34. Ansökan av Eleinor C. och Lars C. om återställande av försutten tid i ett ärende ang. detaljplan, m.m. - Byggnadsnämnden i Falkenbergs kommun beslutade den 16 juni 1994, § 75, att anta en detaljplan för kv. Ålen, Hjortsberg 3:43, Skrea strand i kommunen. Sedan sökandena överklagat beslutet avvisade Länsstyrelsen i Hallands län den 25 juli 1994 överklagandet på grund av att det kommit in för sent. Regeringen (Miljö och naturresursdepartementet) avslog i beslut den 3 november 1994 sökandenas överklagande dit. - I ansökningen anhöll sökandena om återställande av den försuttna tiden för att överklaga byggnadsnämndens beslut. I andra hand ansökte de om resning i ärendet. De anförde bl.a. följande. De hade postat överklagandet samma dag som tiden för överklagande gått ut och trott att det räckte. Hade det funnits ett telefaxnummer i handlingarna hade de kunnat faxa skrivelsen samma dag. Det hade tagit tid att få handlingar från kommunen och de hade inte kommit sökandena tillhanda förrän mitt under semestern. Det hade inte framgått av beslutet hur de skulle överklaga utan detta framgick endast av en särskild bilaga. Kommunen hade en monopolliknande ställning i förhållande till de privata ägarna av badhyttsområden. Kommunen hade ändrat detaljplanen beträffande enbart deras område sedan de ansökt om bygglov för ytterligare sju badhytter. Det pågick en fastighetsbildningstvist mellan sökandena och kommunen. Det område tvisten gällde borde ha ingått i planområdet. Sökandenas samrådsyttrande hade endast föranlett marginella ändringar i planförslaget. Kommunen utnyttjade detaljplanen för att vinna fördelar i fastighetsbildningstvisten. -Regeringsrätten (1996-02-15, Brink, Tottie, Wadell, von Bahr, Baekkevold): I målet har inte framkommit att tiden för överklagande av byggnadsnämndens beslut försuttits av sökandena på grund av någon omständighet som utgör giltig ursäkt. Deras ansökan om återställande av försutten tid skall därför avslås. - Sökandena har inte visat att det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Även deras ansökan om resning skall därför avslås. - Regeringsrätten avslår ansökningarna om återställande av försutten tid och om resning. (fd III 1996-01-23, G. Mattsson)

*REGI

*INST