RÅ 1996 not 47

Avslag (nya omständigheter i ärende om rivningsföreläggande) / Nya omständigheter i ärende om resningsföreläggande (avslag)

Not 47. Ansökan av Gösta A. om resning i ärende ang. rivningsföreläggande. - Byggnadsnämnden i Ystads kommun förelade den 14 augusti 1991 Gösta A. bl.a. att senast den 30 november 1991 riva byggnader på fastigheten Hagestad 43:14. Sedan Gösta A. överklagat byggnadsnämndens beslut gjorde länsstyrelsen genom beslut den 15 januari 1993, såvitt nu är av intresse, endast den ändringen att tidsfristen för rivningsföreläggandet bestämdes till tre månader från den dag då Gösta A. fått del av länsstyrelsens beslut. Därefter överklagade Gösta A. länsstyrelsens beslut. I dom den 28 april 1994 fann kammarrätten i likhet med länsstyrelsen att byggnadsnämnden haft fog för att föreskriva rivning av byggnaden. Den tid inom vilken föreläggandet skulle ha efterkommits bestämdes emellertid till tre månader efter det att Gösta A. fått del av kammarrättens dom. Sedan Gösta A. överklagat även detta avgörande beslöt Regeringsrätten att inte meddela prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande stod därför fast. - Gösta A. ansökte om resning och anförde att landsantikvarien i fråga om ett av husen på fastigheten sagt att det kan och bör bevaras. Han anförde vidare bl.a. att tvisterna med byggnadsnämnden hade medfört att han ådragit sig en djup depression. -Regeringsrätten (1996-03-08, Palm, Werner, Holstad): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Gösta A. har inte visat att det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Ansökningen om resning skall därför avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen om resning. (fd II 1996-02-07, Bergguist)

*REGI

*INST