RÅ 1996 not 49

Ansökan av Ferenc K. om resning i ärende ang. disciplinansvar. - I beslut den 1 juni 1993 lämnade Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd Ferenc K:s anmälan mot två läkare vid Sahlgrenska sjukhuset utan åtgärd. Grunden för hans anmälan hade varit att han led av kvarstående besvär som han ansåg vara orsakade av den behandling med elkonvertering och narkos som de anmälda läkarna utfört. Ferenc K. överklagade beslutet men Kammarrätten i Stockholm lämnade i dom den 22 oktober 1993 hans överklagande utan bifall. Ferenc K. fullföljde sin talan hos Regeringsrätten som den 15 februari 1994 beslutade att inte meddela prövningstillstånd

Not 49. Ansökan av Ferenc K. om resning i ärende ang. disciplinansvar. - I beslut den 1 juni 1993 lämnade Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd Ferenc K:s anmälan mot två läkare vid Sahlgrenska sjukhuset utan åtgärd. Grunden för hans anmälan hade varit att han led av kvarstående besvär som han ansåg vara orsakade av den behandling med elkonvertering och narkos som de anmälda läkarna utfört. Ferenc K. överklagade beslutet men Kammarrätten i Stockholm lämnade i dom den 22 oktober 1993 hans överklagande utan bifall. Ferenc K. fullföljde sin talan hos Regeringsrätten som den 15 februari 1994 beslutade att inte meddela prövningstillstånd. - Ferenc K. ansökte om resning i det av kammarrätten avgjorda målet. Till stöd för ansökningen åberopade han främst nya läkarutlåtanden, i vilka uttalades bl.a. att övervägande skäl talade för ett direkt samband mellan den behandling Ferenc K. erhållit i form av elkonvertering med samtidig och efterföljande läkemedelsbehandling och utvecklingen av den skada han led av. Komplikationen måste enligt utlåtandena betraktas som oväntad och extremt ovanlig. -Regeringsrätten (1996-03-14, Wahlgren, Dahlman, Berglöf, Sjöberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Ferenc K. har inte visat att det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Ansökningen skall därför inte bifallas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1996-02-20, Rundqvist)

*REGI

*INST