RÅ 1996 not 58

Avslag (omhändertagande enligt 21 kap. 10 § föräldrabalken) / Omhändertagande enligt 21 kap. 10 § föräldrabalken (avslag)

Not 58. Ansökan av Reino K. om resning i mål ang. omhändertagande enligt 21 kap. 10 § föräldrabalken. - Karina K. hade ensam vårdnaden om sin son Mika K., född 1982. Under åberopande av att hennes far Reino K. egenmäktigt bortfört Mika från hennes bostad ansökte hon hos Länsrätten i Malmöhus län om att länsrätten skulle förordna om överflyttning av Mika till henne och att verkställigheten skulle ske genom hämtning. Karina K. yrkade dessutom att Mika skulle tas om hand omedelbart med stöd av 21 kap. 10 § föräldrabalken. - Genom beslut den 17 mars 1993 förordnade länsrätten bl.a. att Mika skulle tas om hand enligt 21 kap. 10 § första stycket föräldrabalken. I beslut den 30 november 1993 avslog Kammarrätten i Göteborg Reino K:s överklagande av länsrättens omhändertagandebeslut. Beslutet om omhändertagande verkställdes i december 1993. Kammarrätten avvisade genom beslut den 16 februari 1994 Reino K:s överklagande av kammarrättens avslagsbeslut såsom för sent inkommet. Genom beslut den 29 september 1994 avslog Regeringsrätten en ansökan av Reino K. om återställande av försutten tid för att överklaga kammarrättens beslut den 30 november 1993. - Reino K. ansökte om resning i ärendet rörande omedelbart omhändertagande av Mika K. Som grund härför anförde han bl.a. att länsrätten begått vissa fel vid handläggningen av målet samt att länsrättens beslut och protokoll över den muntliga förhandlingen innehöll grova lögner och nedsättande uttalanden om honom. -Regeringsrätten (1996-03-21, Björne, Werner, Holstad): Reino K. har inte visat att det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Hans ansökan skall därför avslås. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1996-03-12, Noring)

*REGI

*INST