RÅ 1996 not 64

Ansökan av Bengt N. om resning i ett mål ang. inkomsttaxering. - Taxeringsnämnden taxerade Bengt N. år 1990 i Göteborgs kommun till statlig och kommunal inkomstskatt för 78 400 kr, taxerad inkomst, med beskattningsbar inkomst av 61 600 kr. Taxeringsnämnden frångick därvid Bengt N:s självdeklaration genom att minska ett av honom deklarerat underskott av rörelse med 77 000 kr. Bengt N. överklagade taxeringsnämndens beslut till Länsrätten i Göteborgs och Bohus län. Han yrkade avdrag i inkomstslaget rörelse med 62 000 kr. Länsrätten beslutade den 26 augusti 1992 att lämna överklagandet utan bifall och Kammarrätten i Göteborg beslutade den 11 oktober 1994 att inte ändra länsrättens dom. Regeringsrätten beslutade den 15 februari 1996 att inte meddela prövningstillstånd

Not 64. Ansökan av Bengt N. om resning i ett mål ang. inkomsttaxering. - Taxeringsnämnden taxerade Bengt N. år 1990 i Göteborgs kommun till statlig och kommunal inkomstskatt för 78 400 kr, taxerad inkomst, med beskattningsbar inkomst av 61 600 kr. Taxeringsnämnden frångick därvid Bengt N:s självdeklaration genom att minska ett av honom deklarerat underskott av rörelse med 77 000 kr. Bengt N. överklagade taxeringsnämndens beslut till Länsrätten i Göteborgs och Bohus län. Han yrkade avdrag i inkomstslaget rörelse med 62 000 kr. Länsrätten beslutade den 26 augusti 1992 att lämna överklagandet utan bifall och Kammarrätten i Göteborg beslutade den 11 oktober 1994 att inte ändra länsrättens dom. Regeringsrätten beslutade den 15 februari 1996 att inte meddela prövningstillstånd. - I ansökningen yrkade Bengt N. att Regeringsrätten skulle bevilja resning i fråga om 1990 års taxering och att han skulle medges ytterligare avdrag i inkomstslaget rörelse med 62 000 kr. Till stöd för ansökningen anförde han i huvudsak följande. Samma tjänsteman hade handlagt ärendet vid både länsrätten och skattemyndigheten. Det hade således förelegat ett jävsförhållande. Han hade laglig rätt till det yrkade avdraget. -Regeringsrätten (1996-03-25, Wahlgren, Berglöf, Nordborg): Bengt N. har inte visat att det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Ansökningen skall därför avslås. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1996-03-12, Karlsson)

*REGI

*INST