RÅ 1996 not 67

Inkomsttaxering, skönsmässig eftertaxering m.m. (avslag)

Not 67. Ansökan av Claes P. om resning i mål ang. inkomsttaxering, m.m. - Claes P. bedrev försäljning av musikinstrument genom det av honom helägda Musikhallen i Alunda AB. Vid taxeringsrevision hos bolaget under år 1988 konstaterades brister i bolagets bokföring. Det framkom bl.a. att kassaunderskott hade förelegat vart och ett av åren 1984-1986 på balansdagen den 30 april. I boksluten hade dessa underskott reglerats genom en debitering av kassakontot och en lika stor kreditering av kontot skuld aktieägare. Claes P. uppgav att kassaunderskotten uppkommit genom att hans far med egna medel betalt vissa av bolagets fakturor utan att dessa tillskott noterats i bolagets bokföring. - I dom den 25 mars 1992 beslutade Länsrätten i Uppsala län att eftertaxera Claes P. för år 1986 med 10 000 kr och för år 1987 med 61 800 kr, taxerad och beskattningsbar inkomst. Vidare påförde länsrätten honom skattetillägg med 40 procent av den skatt som belöpte på de eftertaxerade beloppen. Dessa belopp avsåg odeklarerade löneuttag från bolaget och hade uppskattats efter skön med beaktande av vad som vid taxeringsrevisionen hade framkommit om bl.a. kontantunderskotten. -I dom samma dag beslutade länsrätten att höja Claes P:s inkomsttaxering 1988 med 91 900 kr och att påföra honom skattetillägg med 40 procent av den skatt som belöpte på detta belopp.Av beloppet avsåg 1 900 kr telefonutgifter som kostnadsförts hos bolaget men avsåg Claes P:s privata telefon. Resterande 90 000 kr utgjorde del av en som avbetalning av skuld bokförd utbetalning från bolaget till Claes P. Länsrätten hade - mot bakgrund av sitt ställningstagande beträffande eftertaxeringarna - funnit att beloppet 90 000 inte var att betrakta som amortering utan som lön. - I ansökningen om resning begärde Claes P. muntlig förhandling och sade sig vilja visa att hans far betalat bolagets fakturor i minst den omfattning som gjorts gällande i eftertaxeringsmålen. - Sedan Claes P. beretts tillfälle att skriftligen fullfölja sin talan, redogjorde han i en den 16 maj 1995 inkommen skrivelse för hur verksamheten i bolaget bedrivits och för sina personliga förhållanden. Han önskade att skönstaxeringarna undanröjdes, helt eller åtminstone till större delen. - Regeringsrätten (1996-03-28, Björne, Swartling, Holstad): Regeringsrätten finner inte skäl att hålla muntlig förhandling. - Vad Claes P. anfört innebär inte att det föreligger sådana synnerliga skäl att pröva saken på nytt som enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen fordras för resning. Claes P:s ansökan skall därför avslås. - Regeringsrätten avslår ansökningen om resning. (fd II 1996-02-21, Hedin)

*REGI

*INST