RÅ 1996 not 70

Ansökan av Bostadsrättsföreningen Gyllenallen i Lund om rättsprövning av ett beslut om detaljplan. -Regeringen (Miljödepartementet, 1995-11-30) avslog Bostadsrättsföreningens Gyllenallen i Lund överklagande av ett av Länsstyrelsen i Malmöhus län meddelat beslut ang. detaljplan för Katedralskolan 8 m.m i Lunds kommun

Not 70. Ansökan av Bostadsrättsföreningen Gyllenallen i Lund om rättsprövning av ett beslut om detaljplan. -Regeringen (Miljödepartementet, 1995-11-30) avslog Bostadsrättsföreningens Gyllenallen i Lund överklagande av ett av Länsstyrelsen i Malmöhus län meddelat beslut ang. detaljplan för Katedralskolan 8 m.m i Lunds kommun. - I ansökningen anhöll bostadsrättsföreningen om rättsprövning av regeringens beslut och yrkade att det skulle upphävas. Föreningen yrkade också inhibition. Till grund för sin talan anförde föreningen bl. a. följande. Myndigheternas beslut medförde att enskildas privat- och familjeliv stördes och kränktes då planerad byggnad påverkade deras hem och bl.a. innebar väsentlig minskning av ljusinsläpp, direkt insyn i enskildas privatliv från skollokaler, försämrad utsikt samt eliminering av indirekt solinsläpp. Huvudsaklig anledning till problemen var att den planerade byggnaden var för hög samt att den byggdes för nära drabbade bostäder. Beslutet medförde också att föreningens samt enskilda medlemmars egendom kränktes genom att föreningens fastighets marknadsvärde liksom drabbade medlemmars bostadsrätters bruks- och marknadsvärde kom att minska. Föreningen åberopade artikel 8 i den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt artikel 1 i tilläggsprotokollet till konventionen. - Regeringsrätten (1996-04-01, Dahlman, Berglöf, Sjöberg, Nordborg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. - Enligt lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna skall konventionen med angivna tilläggsprotokoll gälla som lag här i landet. De regler som införlivats med svensk rätt genom nyssnämnda lag utgör sådana rättsregler som skall beaktas vid rättsprövningen. - Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågor om beslutet strider mot kravet på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet . Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och s. 234). - I målet har inte framkommit att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för sitt handlingsutrymme eller att det vid handläggningen har förekommit något fel som kan ha påverkat utgången i ärendet. Regeringens beslut kan inte heller anses strida mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Beslutet skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd I 1996-03-06, Olsson)

*REGI

*INST