RÅ 1996 not 71

Förhandsbesked enligt plan- och bygglagen (avslag) / Muntlig förhandling men avslag på yrkande om syn i byggmål (rättsprövningsärende)

Not 71. Ansökan av Egil V. om rättsprövning i ett ärende om förhandsbesked enligt plan- och bygglagen. -Plan- och byggkontoret i Örnsköldsviks kommun (1991-02-22) avslog en ansökan från Egil V. om förhandsbesked och dispens från gällande strandskyddsbestämmelser för uppförande av ett båthus på arrenderad mark på fastigheten Malmön 1:1 i Örnsköldsviks kommun. - Egil V. överklagade. - Länsstyrelsen i Västernorrlands län (1994-02-28) avslog överklagandet och ett yrkande om syn på platsen. - Egil V. fullföljde sin talan och framhöll i sak att båthuset inte kom att påverka nyttjandet av stranden i högre grad än vad befintlig bebyggelse och nuvarande anordningar redan innebar och hänvisade till tecknat arrendeavtal om nyttjanderätt till marken. Han yrkade dock i första hand att ärendet på grund av bristfälligheter vad gällde beslutsmotivering och länsstyrelsens handläggning av ärendet skulle återförvisas till länsstyrelsen för ny handläggning. Han framförde också önskemål om syn på platsen. - Regeringen (Miljö- och naturresursdepartementet, 1994-10-27): Regeringen, som finner att ärendet kan avgöras utan särskild besiktning på platsen, finner att vad Egil V. framfört om länsstyrelsens handläggning och beslut inte utgör hinder för regeringen att nu ta upp ärendet till saklig prövning. - Regeringen finner vid denna prövning att byggnadsnämnden får anses ha haft tillräckliga skäl att vägra det sökta tillståndet. Vad Egil V. framfört utgör inte skäl att ändra länsstyrelsens beslut. Regeringen avslår därför överklagandet. - Egil V. ansökte om rättsprövning och yrkade att Regeringsrätten skulle upphäva regeringens beslut och visa ärendet åter till regeringen eller med upphävande av såväl länsstyrelsens som regeringens beslut visa ärendet åter till länsstyrelsen för ny behandling. Han anförde i huvudsak följande. Förfarandefel förelåg beträffande såväl regeringens som övriga myndigheters handläggning. Myndigheterna hade överskridit gränserna för det handlingsutrymme som tillkom dem vid en prövning av frågor rörande bygglov och strandskyddsdispens. Deras ställningstaganden hade grundats på otillräckligt utredningsmaterial. Egil V. hade förvägrats begärd syn och inte lämnats tillfälle att slutföra sin talan. Besluten hade inte motiverats tillräckligt. - Regeringsrätten höll muntlig förhandling. Egil V. framförde därvid att, eftersom fråga i målet var om en s.k. civil right i den mening som avses i artikel 6 i Europakonventionen, prövningen måste bli mer omfattande än den Regeringsrätten i praxis gjorde i rättsprövningsmål. Egil V. ingav vidare kartor, fotografier och ytterligare handlingar till stöd för sin talan samt yrkade på nytt syn på platsen. - Regeringsrätten (1996-04-02, Wahlgren, Dahlman, Berglöf, Sjöberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner att ingivna kartor, fotografier och övriga handlingar lämnar tillräckligt underlag för prövning av ansökningen. Det saknas således skäl att hålla syn. - Regeringsrätten saknar anledning att göra annan prövning i detta mål än som följer av lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut. - Av 1 § nyssnämnda lag framgår att Regeringsrätten skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågor om beslutet strider mot kravet på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande omfattar rättsprövningen även frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och s. 234). - Egil V. har inte anfört någon omständighet som innebär att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som myndigheterna har i byggnadsärenden eller att det vid handläggningen har förekommit något fel som kan ha påverkat utgången i ärendet. Inte heller framgår klart av omständigheterna i ärendet att regeringens beslut på annat sätt strider mot någon rättsregel. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår yrkandet om syn. - Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd I 1996-03-19, Sandbäck)

*REGI

*INST