RÅ 1996 not 84

Skatteplikt (undantaget för bank- och finansieringstjänster och för värdepappershandel ej tillämpligt på informationsverksamhet avseende pågående förfaranden om tvångsinlösen av aktier) / Mervärdesskatt (skatteplikt, undantaget för bank- och finansieringstjänster och för värdepappershandel ej tillämpligt på informationsverksamhet avseende pågående förfaranden om tvångsinlösen av aktier)

Not 84. Överklagande av Ide & Rön HB om förhandsbesked ang. mervärdesskatt. - Bolaget begärde hos Skatterättsnämnden förhandsbesked huruvida en verksamhet som bestod i att förmedla eller anvisa köpare av aktier som var under tvångsinlösen var skattepliktig för mervärdesskatt. -Skatterättsnämnden (1994-12-30, Stegard, Wingren, Edlund, Lindberg, Peterson, Rabe, Zackari): Förhandsbesked. Undantaget från skatteplikt för bank- och finansieringstjänster och för värdepappershandel i 3 kap. 9 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML, är inte tillämpligt på den aktuella verksamheten såsom den beskrivits i erinringarna. - Motivering. - Nämnden anmärker att ML har trätt i kraft den 1 juli 1994, då GML upphörde att gälla. Sistnämnda lag gäller dock fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet av den nya lagen. - Enligt 3 kap. 9 § första stycket ML undantas från skatteplikt omsättning av bank- och finansieringstjänster samt sådan omsättning som utgör värdepappershandel eller därmed jämförlig verksamhet. Med värdepappershandel förstås enligt tredje stycket 1. omsättning och förmedling av aktier, andra andelar och fordringar, oavsett om de representeras av värdepapper eller inte. Frågan i ärendet gäller främst om verksamheten som den beskrivits i erinringarna är att betrakta som en sådan värdepappershandel eller därmed jämförlig verksamhet som avses i nyssnämnda lagrum. - I GML var bestämmelser med motsvarande innebörd intagna i 8 § 3) jämte punkt 5 första stycket av anvisningarna till nämnda paragraf. - Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked, meddelat den 20 augusti 1993, haft anledning att ta ställning till innebörden av undantaget avseende värdepappershandel i ett annat fall. Frågan gällde om tillhandahållandet av olika tjänster i samband med förmedling av samtliga aktier i ett bolag omfattades av det aktuella undantaget från skatteplikt. Nämnden fann härvid, mot bakgrund av vad som uttalats i förarbetena vid undantagsbestämmelsens tillkomst, att med förmedling av aktier endast avses sådana aktieförmedlingar som utgör typiska inslag i bankers och finansieringsinstituts verksamhet. Den i det ärendet aktuella verksamheten, som av nämnden bedömdes i allt väsentligt vara en konsulttjänst i samband med företagsöverlåtelse, innefattade inte en sådan aktieförmedling, varför undantaget inte ansågs tillämpligt. Regeringsrätten delade i dom den 20 juni 1994 Skatterättsnämndens uppfattning och fastställde förhandsbeskedet (ett referat av domen kommer att publiceras i Riksskatteverkets Rättsinformation Serie A Nr 58/94). Mot bakgrund av bedömningen i nyssnämnda dom kan inte heller den nu aktuella verksamheten, som i allt väsentligt är att bedöma som informationsverksamhet avseende pågående förfaranden om tvångsinlösen av aktier, anses utgöra sådan värdepappershandel eller därmed jämförlig verksamhet som avses i 3 kap. 9 § ML. Inte heller är verksamheten på annan grund undantagen från skatteplikt enligt nämnda lagrum. - Hos Regeringsrätten yrkade bolaget att Regeringsrätten med ändring av Skatterättsnämndens förhandsbesked skulle förklara att ifrågavarande aktieförmedling avseende förmedling av aktier som var under tvångsinlösen skulle vara undantagen från mervärdesskatteplikt. - Riksskatteverket hemställde att Regeringsrätten skulle fastställa Skatterättsnämndens beslut. - Regeringsrätten (1996-04-11, Björne, Palm, Werner, Holstad): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten delar Skatterättsnämndens uppfattning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (fd II 1996-03-06, Andersson-Jarl)

*REGI

*INST