RÅ 1996 not 86

Ansökan av Hans Henrik K. om rättsprövning av beslut ang. utbetalning av pensionsmedel. -Regeringen (Finansdepartementet, 1995-04-27) avslog en ansökan av Hans Henrik K. om utbetalning av pensionsmedel och yttrade därvid: Ni har ansökt om utbetalning av de pensionsbelopp, som Er statliga tjänstepension har minskats med på grund av de statliga pensionsbestämmelsernas regler om samordning mellan tjänstepension och pensionsförmåner enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring

Not 86. Ansökan av Hans Henrik K. om rättsprövning av beslut ang. utbetalning av pensionsmedel. -Regeringen (Finansdepartementet, 1995-04-27) avslog en ansökan av Hans Henrik K. om utbetalning av pensionsmedel och yttrade därvid: Ni har ansökt om utbetalning av de pensionsbelopp, som Er statliga tjänstepension har minskats med på grund av de statliga pensionsbestämmelsernas regler om samordning mellan tjänstepension och pensionsförmåner enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. - Ni uppbär pension enligt 1941 års allmänna tjänstepensionsreglemente vilken omreglerats enligt kungörelsen (1947:657) angående omreglerad tjänste- och familjepension m.m. Med tillämpning av kungörelsen (1959:290) med bestämmelser om vissa pensionsförmåner enligt föreskrifter meddelade före utfärdandet av statens allmänna tjänstepensionsreglemente (SPR) skall genom särskild beräkning fastställas till vilket belopp pensionen skulle utgått om den beviljats enligt SPR och samordnats med socialförsäkringsförmåner på sätt som föreskrivs i SPR. Någon föreskrift om undantag från samordning för ATP som grundats på inkomster som inte härrör från anställning som beaktats för den statliga pensionen finns inte. Pensionen utbetalas lägst med grundbeloppet. Detta belopp är dock inte värdesäkrat. - Er pension har beräknats och betalats ut enligt gällande bestämmelser. Regeringen anser inte att det finns skäl att bifalla Er ansökan. - Hos Regeringsrätten yrkade Hans Henrik K. att Regeringsrätten skulle bifalla hans framställning om att staten skulle åläggas att till honom utbetala det sedan år 1978 upplupna pensionsbeloppet, beräknat med ränta på ränta, samt därefter månatlig pension av rimlig storlek. - Regeringsrätten (1996-04-24, Werner, Swartling, Holstad, Nordborg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten uppfattar Hans Henrik K:s yrkande som en ansökan om rättsprövning av regeringens beslut den 27 april 1995. - Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut följer att Regeringsrätten på ansökan av en enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om avgörandet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Som en ytterligare förutsättning gäller bl.a. att beslutet innebär myndighetsutövning mot den enskilde och annars kan prövas av domstol endast efter ansökan om resning. - Regeringen har genom det klandrade avgörandet avslagit en framställning om utbetalning av pension utöver vad som medges enligt gällande pensionsbestämmelser. - Regeringsrätten finner att de angivna förutsättningarna för rättsprövning inte är uppfyllda i förevarande fall. På grund därav skall Hans Henrik K:s ansökan avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen om rättsprövning. (fd II 1996-03-19, G. Mattsson)

*REGI

*INST