Kungörelse (1959:290) med bestämmelser om vissa pensionsförmåner enligt föreskrifter meddelade före utfärdandet av statens allmänna tjänstepensionsreglemente

Departement
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1959-05-28
Ändring införd
SFS 1959:290 i lydelse enligt SFS 1974:544
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
1 § Inledande bestämmelse
Denna kungörelse äger tillämpning i fråga om sådana pensionsförmåner enligt föreskrifter meddelade före ikraftträdandet av SPR (äldre bestämmelser), å vilka må utgå rörligt tillägg av statsmedel enligt beslut eller bestämmelser som meddelats av Kungl. Maj:t.
Kungörelsen äger likväl icke tillämpning i sådant fall, som avses i punkten 4 övergångsbestämmelserna till statens löneförordning den 31 maj 1957, nr 228. Kungörelse (1959:290).
2 § Basbelopp
Till grund för beräkningen av pensionsförmån skall ligga förmånens basbelopp, omfattande grundbelopp jämte förekommande rörliga tilläggsförmåner. Basbeloppet ändras i den mån Kungl. Maj:t beslutar därom.
Basbelopp, som slutar på öretal, skall jämkas till närmaste krontal eller, om det slutar på 50 öre, till närmast högre krontal.
Pensionsförmån skall, där ej annat följer av vad nedan stadgas eller Kungl. Maj:t för visst fall eller viss grupp av fall föreskrives, med babeloppet. Kungörelse (1969:460).av utgå
3 §
Samordning med folkpension m.m.
Samordning med förmåner på grund av socialförsäkring m.m. skall, på sätt i det följande sägs, ske i fråga om sådan i denna kungörelse avsedd personalpension, som utgår enligt pensionsbestämmelser, vilka avses i 2 § 2 mom. SPR.
Jämväl i fråga om pension, som är bestämd enligt grunder motsvarande de i nyssnämnda bestämmelser innefattade, skall dylik samordning ske.
Föreskrifterna om samordning skola icke tillämpas beträffande uppskjuten pension, beräknad försäkringstekniskt på annat sätt än enligt grunder som äro tillämpliga för fall av avgång på grund av befattnings indragning, eller beträffande däremot svarande familjepension, såvida icke pensionstagaren härjämte är berättigad till egen- respektive familjepension av annat i denna paragraf avsett slag eller Kungl. Maj:t särskilt förordnar om samordning. Kungörelse (1962:356).
4 § Personalpensions anknytning till riktnivå
För den som är berättigad till personalpension, i fråga om vilken samordning enligt 3 § skall ske, skall genom särskild beräkning jämlikt 5 § fastställas, till vilket belopp pensionen eller i förekommande fall denna jämte de i sistnämnda paragraf angivna förmånerna på grund av socialförsäkring m.m. skulle ha uppgått, om personalpensionen beviljats enligt SPR. Detta belopp benämnes riktnivå. Personalpensionen skall, i den mån så kan ske utan minskning av grundbelopp eller häremot svarande belopp, avvägas så att den till beloppet överensstämmer med den i riktnivån ingående personalpensionen. Kungörelse (1962:356).
5 § Tillämpning av SPR för bestämmande av riktnivå
Riktnivån skall motsvara den personalpension och de förmåner på grund av socialförsäkring m.m., som i motsvarande fall med beaktande av följande särskilda bestämmelser sammanlagt skulle kunnat utgå vid tillämpning beträffande personalpensionen av bestämmelserna i SPR. Kungörelse (1974:544).
A. Till 6 och 7 §§ SPR
 1. Vid tillämpning av 6 § SPR beaktas andra där avsedda förmåner på grund av socialförsäkring m.m. än pension enligt lagen den 25 maj 1962 (nr 381) om allmän försäkring och pensionstillskott enligt lagen den 9 maj 1969 (nr 205) om pensionstillskott endast då detta följer av punkten 2 här nedan och skall, då den enligt äldre bestämmelser fastställda pensionen grundats å annan reservstatsbeställning än sådan med beteckningen Rs, tilläggspension beaktas såsom om tjänstårsberäkningen för tid efter år 1959 skett enligt de för sist avsedd beställning meddelade föreskrifterna.
Utgöres personalpensionen av avkortad sjukpension och har folkpension form av hel förtidspension (helt sjukbidrag) eller, såvitt gäller före den 1 januari 1963, invalidpension eller sjukbidrag gälla i fråga om sjukpensionens bestämmande även de Maj:t meddelar i särskild ordning.i tid beviljats, föreskrifter Kungl.
 1. Minskas den enligt äldre bestämmelser fastställda pensionen med anledning av att pensionstagaren tillika är berättigad till förmån på grund av yrkesskadeförsäkring eller till pensionsförmån, som utgår med fast belopp, skall den i riktnivån ingående personalpensionen icke till följd därav avkortas men skall denna pension likväl minskas med samma belopp som gäller i fråga om pensionen enligt de äldre bestämmelserna.
 2. Vid tillämpning av 7 § SPR skall endast beaktas sådan i punkten 2 ej avsedd pensionsförmån, som inverkar på pensionen enligt de äldre bestämmelserna. Kungörelse (1974:544).
B. Till 9 § SPR
 1. Särskilt pensionsunderlag skall med iakttagande av vad nedan sägs beräknas för egenpension och för familjepension.
För den som är berättigad till mer än en egenpension, som omfattas av bestämmelserna om riktnivå, skola de sammanlagda, i förekommande fall efter reglering på grund av sammanträffandet behållna grundbeloppen behandlas som grundbelopp av en pension. Detsamma skall gälla den som på grund av en och samme persons anställningar är berättigad till mer än en familjepension, som omfattas av bestämmelserna om riktnivå. Pensionen skall i här avsedda fall anses vara fastställd på grundval av det största av de underlag, som skolat beaktas vid bestämmande av riktnivå för de särskilda pensionerna, dock lägst summan av de behållna grundbeloppen respektive familjepensionstalen.
 1. Pensionsunderlaget beträffande egenpension skall utgöra 23,97 procent av årsbeloppet av följande tjänstepensionsunderlag enligt äldre bestämmelser, nämligen
  1. beträffande tjänstepension, som fastställts enligt eller efter beaktande av bestämmelserna, enligt vilka olika tjänstepensionsunderlag gälla före och från 67 års ålder: begynnelseunderlaget eller, vad angår förtidspension för tid före pensioneringsperiodens nedre gräns respektive pensionsåldern, begynnelseunderlaget minskat i samma grad som under sistnämnda tid gäller i fråga om det eljest tillämpliga grundbeloppet;
  2. beträffande pensionsförmån, som beviljats enligt kungörelsen 1947:490 eller enligt därmed jämförliga bestämmelser eller ock fastställts enligt grunderna för nyssnämnda kungörelse eller bestämmelser: det mot 30 års innehav av anställningen svarande underlagsbeloppet förhöjt med 88 procent;
  3. beträffande annan i 3 § första stycket avsedd tjänstepension än ovan nämnts: det belopp som vid tillämpning av bestämmelser, enligt vilka olika underlag gälla före och från 67 års ålder, skolat utgöra begynnelseunderlag, dock förhöjt med 180 kronor;
  4. beträffande annan i 3 § andra stycket avsedd tjänstepension än ovan nämnts: begynnelseunderlaget för den lönegrad, vilken varit utgångspunkt för pensionens fastställande.
I fråga om pension till den, som är pensionsberättigad såsom f.d. betällningshavare å reservstat, skall i stället beaktas begynnelseunderlaget för motsvarande beställningshavare i den lönegrad, till vilken den vid övergången till reservstat innehavda beställningen på aktiv stat vid pensionsavgången var hänförlig.
 1. Pensionsunderlaget beträffande familjepension skall utgöra 23,97 procent av årsbeloppet av följande tjänstepensionsunderlag enligt äldre bestämmelser, nämligen det högsta begynnelseunderlag, som enligt vederbörliga bestämmelser svarar mot det familjepensionsunderlag, efter vilket pensionen enligt de äldre bestämmelserna är fastställd.
I fråga om pension till efterlevande till den, som var pensionsberättigad såsom beställningshavare eller f.d. beställningshavare å reservstat, skall beaktas begynnelseunderlaget för den lönegrad, till vilken vid tidpunkten för pensionsavgången eller, där beställningshavaren avlidit dessförinnan, vid tidpunkten för frånfället den beställning på aktiv stat var hänförlig, vilken svarar mot den vid ifrågavarande tidpunkt innehavda beställningen å reservstat.
 1. Vid tillämpningen av bestämmelserna i punkten 2 första stycket och punkten 3 första stycket skall pension, vilken fastställts enligt eller efter beaktande av bestämmelser, innebärande att hel pension normalt skall utgöra ett angivet antal procent av en pension, som bestämmes på grundval av ett visst underlagsbelopp, anses vara fastställd på grundval av detta underlagsbelopp. Kungörelse (1974:544).
C. Till 10, 12 och 14 §§ SPR
 1. I stället för vad i 10, 12 och 14 §§ SPR sägs om beräkning av tjänstår och om avkortning av pension skall gälla följande.
Pensionen skall i förekommande fall avkortas i den utsträckning som framgår beträffande egenpension av kvoten mellan grundbeloppet och tjänstepensionsunderlaget och beträffande familjepension av kvoten mellan familjepensionstalet och familjepensionsunderlaget.
Härvid skall iakttagas, dels att såsom tjänstepensions grundbelopp skall beaktas det för tid från pensioneringsperiodens nedre gräns respektive pensionsåldern intill 67 års ålder gällande beloppet, dels ock att såsom tjänste- respektive familjepensionsunderlag skall, i förekommande fall med iakttagande av vad under B, punkten 4, sägs, beaktas det underlag, efter vilket grundbeloppet respektive famljepensionstalet fastställts eller, vad beträffar pension, som avses under B, punkten 2 första stycket a), begynnelseunderlaget.
Såsom undantag från vad ovan i denna punkt sägs skall gälla,
dels att egenpension, som motsvarar sådan pensionsförmån, vilken avses under B, punkten 2 första stycket b), skall avkortas i den utsträckning, som framgår av kvoten mellan två tredjedelar av förmånens grundbelopp och det mot 30 års innehav av anställningen svarande underlagsbeloppet enligt de äldre bestämmelserna,
dels att egenpension, som motsvarar sådan pensionsförmån, vilken avses under B, punkten 2 första stycket d), skall avkortas i den utsträckning som framgår av kvoten mellan det vid varje tid gällande grundbeloppet och det för samma tid gällande tjänstepensionsunderlaget för den tjänst, vilken varit utgångspunkt för pensionens fastställande,
dels att egenpension, som motsvarar reservstatspension, som avses under B, punkten 2 andra stycket, skall avkortas i den utsträckning, som framgår av kvoten mellan det vid varje tid gällande grundbeloppet och det för samma tid gällande tjänstepensionsunderlaget för motsvarande beställningshavare i den enligt nämnda stycke beträffande egenpension tillämpliga lönegraden,
dels ock att familjepension, som motsvarar sådan på grund av reservstatsbeställning utgående pension, som avses under B, punkten 3 andra stycket, skall avkortas i den utsträckning, som framgår av kvoten mellan familjepensionstalet och familjepensionsunderlaget för den enligt nämnda stycke beträffande familjepension tillämpliga lönegraden.
 1. Beträffande förtidspension skall icke tillämpas stadgandet i 12 § 1 mom. sista stycket SPR.
 2. Vid tillämpning av 12 § 3 mom. SPR skall, om avgång skett före år 1959, avgångsåret anses vara 1959. Kungörelse (1974:544).
D. Till 15 § SPR
Beloppet av sådan bruttopension av vilken riktnivån beror ändras i den mån Kungl. Maj:t och riksdagen besluta härom. Kungörelse (1974:544).
6 § Omreglering av vissa pensioner
Därest i 3 § första stycket avsedd personalpension skulle hava beviljats enligt SPR, om reglementet jämte därtill anslutande författningar trätt i kraft den 1 april 1958 och det i 3 § reglementet angivna villkoret om kvalifikationstid varit uppfyllt, skall pensionen eller i förekommande fall de sammanlagda förmånerna av personalpension, pension enligt lagen om allmän försäkring och pensionstillskott enligt lagen om pensionstillskott icke understiga vad som under sådana förhållanden skulle hava tillkommit pensionstagaren.
Vid beräkning av detta jämförelsebelopp äga föreskrifterna i 5 § under A och under C, punkten 3, motsvarande tillämpning. Därjämte tillämpas den avkortning, som enligt föreskrifterna under C, punkten 1, i nämnda paragraf gäller beträffande den i riktnivån ingående personalpensionen. Jämförelsebeloppet och sistnämnda pension skola dock beräknas med mindre avkortning, dels i den mån sådan följer av 10 § 4 mom. SPR, dels om pensionsmyndigheten medgiver tjänstårsberäkning med motsvarande tillämpning av bestämmelserna i övrigt i nämnda paragraf.
Sådan bruttopension, av vilken jämförelsebeloppet är beroende och på vilken icke inverkat höjning under år 1959 av löner enligt statens löneförordning, skall förhöjas med 2 procent. Därvid skall förhöjt belopp som slutar på öretal jämkas till närmaste krontal eller, om det slutar på 50 öre, till närmast högre krontal.
Beloppet av bruttopensionen ändras i den mån Kungl. Maj:t och riksdagen besluta härom. Kungörelse (1974:544).
7 § Särskilda frågor
Där i särskilt fall tvekan uppkommer rörande tillämpningen av ovan meddelade föreskrifter, äger vederbörande myndighet underställa den sålunda uppkomna frågan Kungl. Maj:ts prövning.
Myndighet äger verkställa i kungörelsen avsedda beräkningar på annat sätt än som angives i det föregående, därest så finnes lämpligt med hänsyn till arbetstekniska förhållanden och bedömes kunna endast i mindre grad påverka beräkningens resultat. Kungörelse (1959:290).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1959:290) med bestämmelser om vissa pensionsförmåner enligt föreskrifter meddelade före utfärdandet av statens allmänna tjänstepensionsreglemente

Ändring, SFS 1960:225

  Omfattning
  ändr. 2-6 §§

Ändring, SFS 1960:590

  Omfattning
  ändr. 2 §

Ändring, SFS 1962:356

  Övergångsbestämmelse

  1. Till grund för beräkningen av basbelopp för juli 1962 /k/ (basbelopp
  62) /-k/ skall läggas motsvarande basbelopp 61.
  1. Vad i kungörelsen sägs om folkpension skall även avse på tiden juli--december 1962 belöpande barnpension enligt lagen om barnpensioner.
  2. För den, som för juni 1962 är berättigad till personalpension, i fråga om vilken samordning enligt 3 § kungörelsen den 28 maj 1959, nr 290, skall ske, skall i nedan under a)--c) angivna fall personalpensionens från och med den 1 juli 1962 gällande bruttobelopp lägst utgöra 106,5 procent av det belopp, som vid a)--c) angives. Sistnämnda belopp skall dock, om visst däri ingående respektive beräknat folkpensionsbelopp är av sådant slag, att det ej skall beaktas då den i riktnivån för juni 1962 ingående personalpensionens bruttobelopp bestämmes, vid ifrågavarande beräkning minskas med samma folkpensionsbelopp.
   1. För den, som för juni 1962 jämväl är berättigad till folkpension i form av allmän ålderspension, utgöres ifrågavarande belopp av summan av personalpensionen och folkpensionen för månaden.
   2. För den, som är född under tiden juli 1895--juni 1897 och som för juni 1962 uppbär avsedd personalpension i form av familjepension, utgöres ifrågavarande belopp av summan för juni 1962 av det folkpensionsbelopp, som beräknas skola hava utgått, om pensionstagaren varit född före den 1 juli 1895, och det belopp, vartill personalpensionen med beaktande härav skulle hava avvägts.
   3. För den, som i annat än under b) avsett fall är för juni 1962 berättigad till folkpension i form av invalidpension eller sjukbidrag, utgöres ifrågavarande belopp av summan för nämnda månad av personalpensionen och folkpensionen. I detta fall skall vad här ovan sägs om visst lägsta belopp gälla endast under tid, för vilken utgår folkpension i form av invalidpension eller sjukbidrag respektive i form av förtidspension.
  3. Den, som för december 1962 är berättigad till personalpension, i fråga om vilken samordning enligt 3 § kungörelsen den 28 maj 1959, nr 290, skall ske, och härjämte till inkomstprövad folkpension i form av invalidpension eller sjukbidrag, skall för tid efter förstnämnda månad, då jämte personalpensionen utgår folkpension i form av förtidspension, äga jämte de sist avsedda förmånerna utfå ett belopp, motsvarande personalpensionens på grundval av förhållandena i december 1962 beräknade minskning i januari 1963 på grund av inkomstprövningens slopande. Ifrågavarande belopp skall behandlas såsom personalpension.
  Omfattning
  ändr. 2-6 §§; omtryck

Ändring, SFS 1965:391

  Omfattning
  ändr. 5 §

Ändring, SFS 1969:460

  Övergångsbestämmelse

  Denna kungörelse träder i kraft dagen efter den, då kungörelsen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1 juli 1969. Detta gäller även om anställningen upphört före kungörelsens ikraftträdande men under den tid för vilken de nya bestämmelserna skall tillämpas.
  Omfattning
  ändr. 2, 5, 6 §§

Ändring, SFS 1974:55

  Omfattning
  ändr. 5, 6 §§

Ändring, SFS 1974:544

  Övergångsbestämmelse

  Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1974. De nya bestämmelserna tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 1974.
  Omfattning
  ändr. 5, 6 §§