RÅ 1996 not 9

Avvisat (ansökan om resning gjordes samtidigt som rättidiga besvär anfördes) / Ansökan om resning gjordes samtidigt som rättidiga besvär anfördes (avvisat)

Not 9. Överklagande av Karl Einar O. samt ansökan om resning i mål ang. laglighetsprövning enligt kommunallagen. - Karl Einar O. överklagade ett beslut den 8 december 1994 av Kammarrätten i Stockholm och ansökte samtidigt om resning såvitt avsåg kammarrättens handläggning av målet. -Regeringsrätten (1996-01-29, Wahlgren, Wadell, Rundqvist): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte skäl att meddela prövningstillstånd. - Enligt 36 § första stycket 2 förvaltningsprocesslagen (1971:291) kan prövningstillstånd meddelas bl.a. om grund för resning föreligger. Karl Einar O:s överklagande har kommit in i rätt tid och har kunnat prövas i ordinär väg. Med hänsyn härtill finner Regeringsrätten att hans ansökan om resning inte skall tas upp till särskild prövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast. - Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning. (fd I 1996-01-17, Sundin)

*REGI

*INST