RÅ 1996 not 95

Jävsituation i kammarrätt? (resningsärende, avslag)

Not 95. Ansökan av Georg R. om resning i mål om förtidspension m.m. - Stockholms läns allmänna försäkringskassa beslutade den 16 december 1991 att Georg R. hade rätt till sjukbidrag i stället för sjukpenning för 1992 och 1993. Georg R. överklagade beslutet och yrkade att få förtidspension i stället för sjukbidrag. I dom den 30 juni 1992 avslog Länsrätten i Stockholms län överklagandet. Georg R. överklagade domen till Kammarrätten i Stockholm. Sedan han återkallat sin talan avskrev kammarrätten målet genom beslut den 2 november 1992. - I ansökningen yrkade Georg R. att resning skulle beviljas i målet och anförde till stöd härför bl.a. Kammarrätten hade försatt sig i en jävsituation genom att lotta hans eget mål om förtidspension och andra mål, där han varit ombud, på samma avdelning och rotel. Målen fick inte handläggas på samma avdelning eller rotel då de kunde påverka varandra. När han fick klart för sig målen lottats på samma rotel hade hans eget mål redan föredragits. Han hade då inte haft annan möjlighet än att återkalla sin talan. -Regeringsrätten (1996-05-09, Brink, Wadell, Baekkevold): Georg R. har inte visat att det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Ansökningen skall därför avslås. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd III 1996-03-26, Liljeros)

*REGI

*INST