RÅ 1997 not 10

Instansordningen, ansökan om resning i ett av länsrätt avgjort mål skulle prövas av kammarrätt (avvisning)

Not 10. Ansökan av Cesand Fastighetsbolag AB i konkurs om resning i mål ang. inkomsttaxering. - Cesand Fastighetsbolag AB i konkurs (bolaget) yrkade genom konkursförvaltaren att Regeringsrätten genom att bevilja resning skulle upphäva Länsrättens i Stockholm län lagakraftvunna dom den 19 februari 1993 och fastställa bolagets taxering 1989 i enlighet med en till länsrätten ingiven självdeklaration. -Regeringsrätten (1997-01-17, Wadell, von Bahr, Eliason): Bolagets ansökan, som kom in till Regeringsrätten den 30 september 1996, avser resning av en lagakraftvunnen länsrättsdom. Enligt 8 § första stycket 4 lagen (1995:21) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar skall en ansökan om resning i sådant fall prövas av kammarrätt. Regeringsrätten kan därför inte pröva bolagets ansökan. - Regeringsrätten avvisar ansökan. - Regeringsrätten överlämnar handlingarna i målet till Kammarrätten i Stockholm för vidare handläggning. (fd II 1996-11-19, Johansson)

*REGI

*INST