RÅ 1997 not 109

Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Beslut om tillstånd att uppföra vilthägn ansågs inte angå annan än den som sökt och beviljats tillståndet / Beslut i naturvårdsärende om tillstånd att uppföra vilthägn ansågs inte angå annan än den som sökt och beviljats tillståndet

Not. 109. Överklagande av Bertil T. och Olof T. ang. tillstånd enligt naturvårdslagen att uppföra vilthägn. - Sedan Länsstyrelsen i Norrbottens län avslagit en ansökan av Svanrek AB om tillstånd att uppföra jakthägn i anslutning till Svansten, Övertorneå kommun ochKammarrätten i Sundsvall (1994-10-26) efter överklagande av Svanrek AB upphävt länsstyrelsens beslut och förklarat att Svanrek AB skulle tillåtas att uppföra vilthägn överklagade Bertil T. och Olof T. kammarrättens dom och yrkade att Svanrek AB skulle åläggas att flytta inhägnaden till annat område inom egendomen där det rörliga friluftslivet inte förhindrades. - Regeringsrätten (1997-06-03, Brink, Tottie, Werner, von Bahr, Sandström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 33 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får kammarrättens beslut överklagas av den som det angår, om det gått honom emot. Kammarrättens dom innebär att kammarrätten efter föreskriven prövning av behovet av skydd för friluftslivet och naturmiljön lämnat bolaget tillstånd enligt 24 a § naturvårdslagen att uppföra ett vilthägn på område som tillhör bolaget men där allmänheten får färdas fritt. De villkor som behövs till skydd för angivna intressen och som enligt lagrummet skall förenas med tillståndet har kammarrätten överlämnat till länsstyrelsen att besluta om. Kammarrättens dom kan med hänsyn till det syfte som bär upp tillståndskravet enligt 24 a § naturvårdslagen inte anses angå Bertil T. och Olof T. på ett sådant sätt att de har rätt att överklaga domen. Överklagandet kan därför inte tas upp till prövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet. (fd II 1997-04-17, Fredriksson)

*REGI

*INST