RÅ 1997 not 116

Extraordinära besvär, inkomsttaxering (avslag men resning) / Ansökan om resning avseende inkomsttaxering som avgjorts av taxeringsnämnd överlämnad till kammarrätten

Not 116. Besvär i särskild ordning av Västerås Gatukökskonsult AB ang. inkomsttaxering 1990. - Taxeringsnämnden åsatte taxeringsåret 1990 bolaget skönsmässigt beräknade taxeringar på grund av utebliven deklaration. Skattemyndigheten påförde bolaget skattetillägg och förseningsavgift. - I besvär, som kom in till Länsrätten i Västmanlands län den 7 augusti 1991, yrkade bolaget att bli taxerat i enlighet med en till besvären fogad deklaration samt att skattetillägget skulle undanröjas. Bolaget anförde att man saknade handlingar för att korrekt upprätta bokslut per den 31 december 1989 samt att revisionen därför inte kunnat genomföras inom föreskriven tid. Till följd av detta blev deklarationerna inte inlämnade år 1990. Bolaget anförde vidare att alla skrivelser omedelbart hade överlämnats till revisorn, som hade lämnat besked om att han hade ansökt och fått anstånd med att lämna in deklarationer. - Skattemyndigheten hemställde att besvären inte skulle tas upp till prövning i sak men tillstyrkte att skattetillägget undanröjdes. -Länsrätten i Västmanlands län (1994-10-06) tog inte upp besvären över taxeringsnämndens beslut till prövning men undanröjde den lokala skattemyndighetens beslut om skattetillägg. - Hos kammarrätten fullföljde bolaget sin talan. - Kammarrätten i Stockholm (1995-04-18): ej ändring. - Bolaget överklagade och yrkade att besvären skulle tas upp till prövning och att taxeringen skulle fastställas enligt en till länsrätten ingiven självdeklaration. Till stöd härför åberopade bolaget bl.a. att det berott på sjukdom hos dess ställföreträdare att inte deklaration ingivits och besvär anförts inom föreskriven tid. - Regeringsrätten (1997-06-12, Sjöberg, Swartling, Holstad, Eliason, Hulgaard): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte skäl att meddela prövningstillstånd såvitt avser frågan om rätt till besvär i särskild ordning. - Vad bolaget anfört kan emellertid ses som en ansökan om resning. Har en sådan ansökan gjorts efter den 1 april 1995 och gäller den ett mål som slutligt avgjorts av en förvaltningsmyndighet skall ansökan prövas av kammarrätt. I förevarande fall har taxeringarna i sak slutligt avgjorts av taxeringsnämnden. Handlingarna i målet bör därför överlämnas till Kammarrätten i Stockholm. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens beslut står därför fast. - Regeringsrätten överlämnar handlingarna i målet till Kammarrätten i Stockholm. (Regeringsråden Eliason och Hulgaard deltog inte vid avgörandet av frågan om prövningstillstånd.) (fd I 1997-05-28, Hoffstedt)

*REGI

*INST