RÅ 1997 not 124

Underåriga barn ansågs vara parter vid sidan av sin mor i mål ang. bistånd i form av familjehemsplacering

Not 124. Överklagande av Haidie B. ang. bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen i form av familjehemsplacering. -Socialnämnden i Botkyrka kommun (1995-05-04) avslog ansökningar av Maria E. om bistånd i form av familjehemsplacering fr.o.m. mars 1995 för hennes dotter Lena E. född 1983, och hennes son Robert E., född 1988. - Maria E. överklagade nämndens beslut men Länsrätten i Stockholms län (1995-08-24, ordf. Westrell) avslog överklagandet. - Maria E. fullföljde talan. - Kammarrätten i Stockholm (1995-12-01, Hallberg, Östberg Anclow, Rosenberg), som antecknade att det hade upplysts att Maria E. avlidit, avskrev därför målet från vidare handläggning. - Haidie B., syster till Maria E., överklagade kammarrättens dom och vidhöll yrkandet att barnen Lena och Robert E. skulle beviljas bistånd i form av familjehemsplacering fr.o.m. mars 1995. - Regeringsrätten (1997-06-19, Swartling, Holstad, Nordborg, Eliason, Hulgaard): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten har inhämtat följande. Oskarshamns tingsrätt har enligt beslut i protokoll den 26 maj 1997 enligt 6 kap. 9 § andra stycket föräldrabalken förordnat Haidie B. till särskilt förordnad vårdnadshavare för Robert E. Vidare har tingsrätten i dom samma dag förordnat Haidie B. att såsom särskilt förordnad vårdnadshavare utöva vårdnaden om Lena E. Tingsrättens beslut och dom har vunnit laga kraft. - Haidie B. är på grund av det anförda numera behörig att företräda barnen. - Det hos länsrätten anhängiggjorda målet gällde i första hand frågan om familjehemsplacering för barnen. Det får anses att barnen var parter i detta mål vid sidan av modern och att modern överklagade länsrättens dom både för egen och för barnens räkning. Vid sådant förhållande borde hennes död inte ha föranlett att målet i sin helhet avskrevs. I stället borde kammarrätten ha berett en ny företrädare för barnen möjlighet att överta uppgiften att föra deras talan i kammarrätten. Avskrivningsbeslutet skall därför undanröjas såvitt avser barnens talan och målet i den delen visas åter till kammarrätten för fortsatt handläggning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten undanröjer kammarrättens beslut om avskrivning såvitt avser Lena och Robert E:s talan och visar målet i den delen åter till kammarrätten för fortsatt handläggning. (fd I 1997-05-14, Andersson-Jarl)

*REGI

*INST