RÅ 1997 not 128

Beslut att bevilja arbetsskadelivränta ansågs ha gått den försäkrade emot, när beslutet på grund av samordning med allmän pension inte lett till utbetalning men medfört att den försäkrade gått miste om privat försäkringsersättning

Not 128. Överklagande av Conny N. ang. besvärsrätt i mål om arbetsskadeförsäkring. -Jönköpings läns allmänna försäkringskassa (1994-05-26) beviljade Conny N. livränta enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring, LAF. Samordning med allmän pension medförde emellertid att någon livränta inte skulle betalas ut. - I överklagande yrkade Conny N. att beslutet att bevilja livränta skulle undanröjas. Han uppgav att beslutet hade lett till att han gått miste om ersättning från AMF. - Länsrätten i Jönköpings län (1995-01-24, ordf. Jansson): Försäkringskassan har fattat det överklagade beslutet med anledning av en i juni 1992 i vederbörlig ordning gjord anmälan om arbetsskada. Conny N. har inte grundat sitt yrkande på att beslutet har blivit felaktigt vare sig i formellt eller materiellt hänseende. Länsrätten prövar därför inte överklagandet. - I överklagande vidhöll Conny N. sitt yrkande. - Kammarrätten i Jönköping (1995-05-08, Nordling, Schiller, Brdarski) fastställde länsrättens beslut. - Conny N. fullföljde sin talan. - Riksförsäkringsverket medgav bifall till överklagandet. - Regeringsrätten (1997-06-24, Brink, Tottie, von Bahr, Baekkevold, Sandström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt en i juni 1992 ingiven anmälan om arbetsskada hade Conny N. i sitt arbete ådragit sig nack- och halsbesvär. Vid sammanträde i socialförsäkringsnämnden den 16 maj 1994 beslutades enligt protokoll, som justerats den 20 maj 1994, dels att Conny N. skulle anses ha ådragit sig en arbetsskada med visandedag den 13 mars 1992, dels att Conny N. var berättigad till livränta enligt LAF fr.o.m. oktober 1992. Conny N. uppbar enligt tidigare beslut halv förtidspension fr.o.m. sistnämnda månad. I två skilda beslutsmeddelanden angavs dels att rätt till halv sjukpenning enligt LAF förelåg under vissa sjukperioder under 1992 och 1993, dels att rätt till livränta förelåg men att någon livränta inte skulle betalas ut på grund av samordning med allmän pension. Enligt en journalanteckning den 28 juli 1994 meddelade Conny N. försäkringskassan att ersättning från avtalsgruppsjukförsäkringen, AGS, hade upphört att utgå till honom som konsekvens av försäkringskassans beslut. Han hade även ålagts återbetalningsskyldighet för redan uppburen ersättning. Conny N. överklagade kassans beslut i fråga om livräntan till länsrätten. Länsrätten prövade emellertid inte Conny N:s överklagande med hänvisning till att försäkringskassan hade fattat det överklagade beslutet med anledning av en i vederbörlig ordning gjord anmälan om arbetsskada och att Conny N. inte grundat sitt yrkande på att beslutet blivit felaktigt vare sig i formellt eller materiellt hänseende. I det nu överklagade beslutet fastställde kammarrätten länsrättens beslut. - Regeringsrätten gör följande bedömning.-Försäkringsöverdomstolen har i ett mål liknande det nu aktuella funnit att försäkringskassan i ett arbetsskadeärende mot den försäkrades uttryckliga vilja inte bort fullfölja en livränteprövning när livränta på grund av samordning med förtidspension inte kunde utges (se FÖD 1991:14). - I förevarande mål har försäkringskassans beslut om rätt till livränta på grund av samordning med allmän pension inte lett till att någon ersättning från arbetsskadeförsäkringen skulle betalas till Conny N. Beslutet har emellertid fått till följd att han gått miste om en privat försäkringsersättning. Det får med hänsyn härtill anses ha gått honom emot. Det förhållandet att Conny N. inte under pågående handläggning i kassan anmält att han motsatt sig en prövning av rätt till livränta utan först sedan de negativa konsekvenserna av kassans beslut blivit kända för honom överklagat detta, har inte utgjort hinder för länsrätten att pröva Conny N:s i rätt tid gjorda överklagande (jfr FÖD 1982:11). - Regeringsrätten finner ej skäl att visa målet åter till länsrätten för prövning utan tar upp detta till avgörande. Härvid finner Regeringsrätten att Conny N:s yrkande om upphävande av försäkringskassans beslut om livränta skall bifallas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten bifaller överklagandet och upphäver försäkringskassans beslut den 26 maj 1994 angående livränta. (fd II 1997-05-29, Jansson)

*REGI

*INST