RÅ 1997 not 133

Överklagande av Ingvar H. ang. inkomsttaxering 1990. - Ingvar H. överklagade taxeringsnämndens beslut och yrkade ytterligare avdrag för skuldränta. -Länsrätten i Stockholms län (1992-02-27, ordf. Borglund): Ingvar H. yrkar avdrag för räntebetalningar. Ingvar H. har dock trots att han lämnats tillfälle därtill inte styrkt kostnaderna med kvitton eller på annat tillförlitligt sätt. Yrkat avdrag kan därför inte medges

Not 133. Överklagande av Ingvar H. ang. inkomsttaxering 1990. - Ingvar H. överklagade taxeringsnämndens beslut och yrkade ytterligare avdrag för skuldränta. -Länsrätten i Stockholms län (1992-02-27, ordf. Borglund): Ingvar H. yrkar avdrag för räntebetalningar. Ingvar H. har dock trots att han lämnats tillfälle därtill inte styrkt kostnaderna med kvitton eller på annat tillförlitligt sätt. Yrkat avdrag kan därför inte medges. - Länsrätten lämnar besvären utan bifall. - Ingvar H. överklagade. - Kammarrätten i Stockholm (1994-04-21, Rydholm, Dinnetz, Saldén Enérus): Ingvar H. har i deklarationen yrkat avdrag för räntekostnader med 133 000 kr. Taxeringsnämnden medgav, med hänvisning till ingivna handlingar, avdrag för räntekostnader med 40 429 kr. Hos länsrätten har Ingvar H. först yrkat att han skall medses avdrag för räntekostnader med 124 510 kr och därefter med 111 399 kr. - Någon utredning som visar att Ingvar H. är berättigad till avdrag för räntekostnader med högre belopp än vad taxeringsnämndens medgivit föreligger inte i målet. Överklagandet skall därför avslås. - Kammarrätten avslår överklagandet. - Ingvar H. fullföljde sin talan och yrkade att han skulle medges ytterligare avdrag för skuldräntor och åberopade till stöd härför viss kompletterande utredning rörande sina räntebetalningar. - Riksskatteverket anförde i ett yttrande den 16 april 1997 att Ingvar H. numera fick anses ha gjort troligt att han under år 1989 betalat räntor med sammanlagt 64 425 kr och tillstyrkte därför att avdrag för skuldräntor medgavs med nämnda belopp. Taxeringarna till statlig och kommunal inkomstskatt borde då enligt verket sättas ned till 112 000 kr med beskattningbar inkomst 102 000 kr samt underlag för tilläggsbelopp 164 000 kr (oförändrat). - Regeringsrätten (1997-07-03, Werner, von Bahr, Baekkevold, Eliason, Hulgaard): Med hänsyn till den i målet numera föreliggande utredningen finner Regeringsrätten att taxeringarna bör sättas ned och bestämmas till de belopp Riksskatteverket tillstyrkt. - Regeringsrätten ändrar underinstansernas domar och bestämmer Ingvar H:s taxeringar 1990 till följande belopp (beloppen utelämnade här). (fd Ia 1997-06-11, Ekroth)

*REGI

*INST