RÅ 1997 not 137

Nya omständigheter, tillstyrkt av Riksskatteverket (avslag) / Inkomsttaxering (avslag trots tillstyrkande från Riksskatteverket)

Not 137. Ansökan av David A. om resning i mål ang. inkomsttaxering. - Vid inkomsttaxering år 1990 åsattes David A. taxering till statlig och kommunal inkomstskatt med 150 500 kr, taxerad inkomst. Sedan han anfört besvär över taxeringen beslutade Länsrätten i Värmlands län genom dom den 13 december 1991 att lämna besvären utan bifall. David A. fullföljde sin talan hos Kammarrätten i Göteborg. Kammarrätten beslutade genom dom den 6 november 1992 att inte ändra den överklagade domen. Kammarrättens dom vann laga kraft. - I ansökningen yrkade David A. att resning skulle beviljas och att han i egenskap av delägare i Storkällans Fastighets KB skulle medges avdrag för underskott av rörelse med 55 544 kr. Till stöd för yrkandet anförde han i huvudsak följande. Han hade inträtt som delägare i Storkällans Fastighets KB under år 1989. Bolaget hade i slutet av år 1989 trätt i likvidation och försattes i början av år 1990 i konkurs. Upprättande av årsredovisning och deklarationshandlingar skulle ha gjorts av komplementären, Stockhouse Fastighets AB, som handhade kommanditbolagets förvaltning. Komplementären hade dock tidigare försatts i konkurs, varför handlingarna aldrig färdigställdes. Med hjälp av en extern konsult upprättades årsredovisning under år 1992 och bolagets resultat för inkomståret 1989 kunde fastställas. Detta förhållande hade emellertid kommit till David A:s kännedom först i samband med slutredovisningen av konkursen under år 1996. Han hade således inte haft möjlighet att tidigare yrka det aktuella avdraget. - Riksskatteverket tillstyrkte bifall till ansökningen. -Regeringsrätten (1997-07-04, Werner, von Bahr, Eliason): Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. David A. har inte visat att sådana skäl föreligger. - Regeringsrätten avslår anökningen. (fd Ia 1997-07-01, Kovacs)

*REGI

*INST