RÅ 1997 not 138

Detaljplan, brist i genomförandebeskrivning? (avslag) / Detaljplanefrågor, brist i genomförandebeskrivning? (rättsprövning, avslag)

Not 138. Ansökan av Lennart H. och Margit E. om rättsprövning av ett beslut ang. detaljplan. -Kommunfullmäktige i Älvdalens kommun (1995-11-14) beslutade att anta detaljplaner för del av Älvdalens centrum, Delplan I Trafikrondell m.m., Älvdalens Kyrkby 16:55 m.fl., Delplan II Del av Dalgatan/Riksväg 70, Älvdalens Kyrkby 16:55 m.fl. samt Delplan III Hotellområdet m.m., Älvdalens Kyrkby 37:30 m.fl. i kommunen. - Sedan kommunfullmäktiges beslut överklagats beslutade Länsstyrelsen i Kopparbergs län (1996-02-21) att inte ändra kommunens beslut. - Lennart H. och Margit E. m.fl. överklagade länsstyrelsens beslut. De vidhöll vad de tidigare anfört, bl.a. om svårigheterna att överblicka konsekvenserna av detaljplaneringen, avsaknaden av miljökonsekvensbeskrivning samt oklarheter i fråga om ekonomin kring lösandet av trafikproblemen i Älvdalens tätort. - Regeringen (Inrikesdepartementet, 1997-02-13) avslog överklagandena och anförde som skäl för beslutet: Med anledning av vad klagandena anfört om svårigheterna att överblicka konsekvenserna av detaljplaneringen konstaterar regeringen att det av planbeskrivningarna framgår att de tre detaljplanerna har stöd i den kommunala översiktsplaneringen och att en samlad redovisning av berörda trafikfrågor lämnas i en trafikledsplan som fullmäktige antagit i oktober 1995. Regeringen finner att den utredning som föreligger får anses tillräcklig för den prövning som skall ske i detaljplaneärendena. - Regeringen konstaterar vidare att något formellt krav på att särskilda miljökonsekvensbeskrivningar skall finnas i detaljplaneärendena inte gäller i detta fall. Av planbeskrivningarna framgår dock att bullerdämpande åtgärder förutsätts vidtas så att gällande riktvärden för trafikbuller inte skall överskridas. Enligt väglagen (1971:948) får väg inom detaljplanelagt område inte byggas i strid mot detaljplanen. När en väg skall byggas eller byggas om skall en arbetsplan upprättas och den skall bl.a. innehålla en miljökonsekvensbeskrivning. Av bl.a. Vägverkets yttrande framgår att arbetsplan förutsätts komma att upprättas för bl.a. den aktuella sträckan. - Vad beträffar kostnadsfördelningen mellan kommunen och Vägverket konstaterar regeringen att principerna regleras i plan- och bygglagen (1987:10) och väglagen. Det finns inget krav på att ett avtal i frågan skall föreligga innan en detaljplan antas. - Regeringen finner mot bakgrund av vad som nu redovisats att vad klagandena anfört om brister i beslutsunderlaget inte utgör sådana omständigheter som innebär att kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanerna inte har tillkommit i laga ordning. - Regeringen finner inte att det genom överklagandena eller på annat sätt frankommit något som visar att detaljplanerna medför sådana olägenheter för klagandena att planerna av det skälet inte kan godtas. - Vad klagandena anfört utgör inte heller i övrigt skäl för regeringen att upphäva besluten att anta planerna. Överklagandena bör därför avslås. - I ansökningen om rätsprövning anförde Lennart H. och Margit E. bl.a. följande. Vid kommunfullmäktiges beslut om detaljplanerna I-III hade som grund för beslutet förelegat en genomförandebeskrivning. Enligt denna förutsattes att det skulle finnas ett avtal mellan kommunen och Vägverket i vilket skulle redogöras för fördelningen av kostnaderna för genomförandet av detaljplanerna. Något avtal av detta slag hade emellertid inte förelegat vid kommunfullmäktiges beslut. Det kunde inte uteslutas att beslutet blivit ett annat om avtalet funnits med. Beslutet hade därmed inte tillkommit i laga ordning utan borde undanröjas. Regeringsrätten borde mot nu angiven bakgrund bestämma att regeringens beslut tills vidare inte skulle gälla. - Regeringsrätten (1997-07-04, Werner, von Bahr, Baekkevold, Eliason, Hulgaard): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökandena angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågor om beslutet strider mot kravet på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och s. 234). - Vad som förekommit i målet visar inte att regeringens beslut strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut står fast. (fd Ia 1997-06-11, Bergquist)

*REGI

*INST