RÅ 1997 not 139

Beslut att anta detaljplan (rättsprövning, avslag)

Not 139. Ansökan av Åke W. m.fl. om rättsprövning av ett beslut ang. detaljplan. -Kommunfullmäktige i Värnamo kommun (1996-02-29) beslutade att anta detaljplan för del av kv. Drabanten m.m. i kommunen. - Sedan kommunfullmäktiges beslut överklagats beslutade Länsstyrelsen i Jönköpings län (1996-06-26) att avslå överklagandena och fastställa det överklagade beslutet. - Åke W. m.fl. överklagade länsstyrelsens beslut. Åke W. motsatte sig att planen medgav en utökning av exploateringsytan, att planen medgav högre byggnadshöjd än den gällande planen samt att uppluckring skedde vad avsåg gällande plans skrivning avseende småindustri samt därmed hörande skrivning om sundhet, brandsäkerhet och trevnad för de närboende. Trafiken, som redan i dag var störande för omgivningen, skulle vidare komma att öka. - Boverket yttrade sig i ärendet och anförde att planförslaget innebar en relativt måttlig ökning av exploateringsgraden inom området. Boverket konstaterade vidare att det endast var ett begränsat antal fastigheter som skulle ha nytta av att en gata för biltrafik anordnades i den västra delen av planområdet i stället för en gång- och cykelväg. Boverket bedömde att planen inte medförde sådana olägenheter för klagandena att den borde upphävas. - Regeringen (Inrikesdepartementet, 1997-01-30) avslog överklagandena och anförde som skäl för beslutet: Frågor om ersättning prövas inte i detta ärende. - Regeringen finner att ärendet kan avgöras utan besiktning på platsen. - Regeringen anser att planen endast innebär en relativt begränsad utökning av byggrätten jämfört med gällande plan. Av planbestämmelserna framgår dessutom att verksamheten inte får vara farlig eller störande för omgivningen och att Naturvårdsverkets bullerriktvärden för ny industri skall gälla. Regeringen finner att detaljplanen inte kan anses innebära sådana försämringar i förhållande till gällande plan eller medföra sådana olägenheter i övrigt för Åke W. m.fl. att planen av den anledningen inte kan godtas. Vad han anfört utgör inte heller i övrigt skäl att upphäva det överklagade beslutet. Frågor huruvida verksamheter som planeras inom planområdet kan godtas från miljöskyddssynpunkt eller uppfyller de krav på att inte medföra olägenheter för omgivningen som anges i planens bestämmelser får tas upp vid prövning enligt miljöskyddslagen (1963:387) och vid bygglovsprövning. Av handlingarna i ärendet framgår också att Koncessionsnämnden för miljöskydd den 16 september 1996 prövat verksamhet inom planområdet. - Regeringen finner således att vad Åke W. m.fl. anfört inte utgör skäl att upphäva beslutet att anta planen. - Överklagandena bör därför avslås. - I ansökningen om rättsprövning anförde Åke W. m.fl. bl.a. följande. Planen hade tagits fram på ett sådant sätt att den inte tagit hänsyn till enskilda intressen och uppvisade en ensidig intolerans gentemot närliggande bostäder. Kvarteret Draken 4 hade redan nått en exploateringsgrad som entydigt uppvisade en stor planstridighet till gällande plan. Så var fallet eftersom den innehöll Värnamoortens fjärde största företag fastän planbestämmelserna endast gällde för småindustriändamål. Från kommunens sida hade det inte gjorts några försök att ställa de närboendes synpunkter i relation till planförslagets konsekvenser. Kommunens enda yttrande i planförslaget var att “framförda erinringar medför inga ändringar”. Peltor AB var i dag till övervägande del en plastindustri. Markens lämplighet och läge i förhållande till bostäder stod därför i strid med plan- och bygglagens krav. Den framtida trafiksituationen hade inte heller lösts i planens konsekvensbeskrivning. Sökandena yrkade slutligen inhibition. - Regeringsrätten (1997-07-04, Werner, von Bahr, Baekkevold, Eliason, Hulgaard): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut följer att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågor om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten. Det är däremot inte avsett att rättsprövningen skall avse politiska lämplighetsfrågor i egentlig mening (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och s. 234). - I målet har inte framkommit att regeringen i något av de hänseenden som sökandena tar upp har felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som myndigheterna har i planärenden. Inte heller i övrigt framgår klart av omständigheterna i ärendet att regeringens beslut strider mot någon rättsregel. Beslutet skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd Ia 1997-06-24, Olsson)

*REGI

*INST