RÅ 1997 not 143

Oriktig rättstillämpning av domstolar i mål om rätt att bedriva fortsatt spel på vissa typer av spelautomater (avslag)

Not 143. Ansökan av Regni Service AB om resning i mål om rätt att bedriva fortsatt spel på vissa typer av spelautomater. - Lotteriinspektionen beslutade den 27 februari 1995 att förbjuda KSA AB att bedriva fortsatt spel på vissa typer av spelautomater. Sedan KSA AB överklagat beslutet biföll Länsrätten i Södermanlands län genom dom den 24 november 1995 överklagandet. Regni Service AB (bolaget) överklagade domen till Kammarrätten i Stockholm och yrkade att Lotteriinspektionens beslut skulle fastställas. Kammarrätten beslutade den 22 februari 1996 att avvisa överklagandet med motiveringen att bolaget inte berördes av domen på ett sådant sätt att det hade rätt att överklaga den. Sedan bolaget överklagat kammarrättens avvisningsbeslut beslutade Regeringsrätten den 11 juni 1996 att inte meddela prövningstillstånd. - Bolaget yrkade att Regeringsrätten skulle bevilja resning i det av Regeringsrätten den 11 juni 1996 avgjorda målet. Som skäl för resningsansökningen anförde bolaget i huvudsak att domstolarna gjort felaktiga bedömningar i sina avgöranden. -Regeringsrätten (1997-07-15, von Bahr, Eliason, Hulgaard): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva söken på nytt. Bolaget har inte visat att sådana skäl föreligger. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd Ia 1997-06-30, Karlsson)

*REGI

*INST