RÅ 1997 not 15

Att kammarrätt medgett anstånd ansågs inte utgöra skäl för rätten att beakta omständigheter som anförts efter klagotidens utgång

Not 15. Överklagande av Dennis A. ang. laglighetsprövning enligt kommunallagen. - Dennis A. överklagade ett beslut som meddelats av Kommunstyrelsens i Älmhults kommun arbetsutskott. Dennis A. angav därefter, i en inlaga som kom in till kammarrätten efter överklagandetidens utgång, grunderna för sitt överklagande. -Kammarrätten i Jönköping (1995-04-20, Wahlqvist, Elmin, Ekman): Det överklagade beslutet kan prövas endast i den ordning som stadgas i 10 kap.kommunallagen (1991:900). Därvid ankommer det inte på kammarrätten att pröva lämpligheten av beslutet utan endast huruvida beslutet är olagligt i något av de hänseenden som anges i 10 kap. 8 § samma lag, nämligen om beslutet inte har tillkommit i laga ordning, hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen, överskrider det beslutande organets befogenheter eller strider mot lag eller annan författning. - Vid prövningen av överklagandet får enligt 10 kap. 10 § kommunallagen inte beaktas andra omständigheter än sådana som klaganden har hänvisat till före klagotidens utgång. - Dennis A. har före överklagandetidens utgång inte anfört någon omständighet som medför att det överklagade beslutet är olagligt i något av de hänseenden som anges i 10 kap. 8 § kommunallagen. Vad han anfört efter klagotidens utgång kan inte prövas av kammarrätten. - Kammarrätten tar inte upptill prövning de grunder som anförts efter överklagandetidens utgång samt avslår överklagandet i övrigt. - Dennis A. yrkade att Regeringsrätten skulle undanröja kammarrättens beslut att inte pröva de grunder för överklagandet av kommunstyrelsens i Älmhults kommun arbetsutskotts beslut den 28 februari 1995 som han anfört efter klagotidens utgång. Till stöd för sin talan anförde Dennis A. bl.a. följande. - Han hade överklagat arbetsutskottets beslut genom en inlaga som kommit in till kammarrätten den 24 mars 1995. I inlagan hade han uppgivit att grunderna för överklagandet inte kunde anges på grund av bristande underlag. Han hade därför anhållit om anstånd till den 12 april 1995 för att ange grunderna. Den 28 mars 1995 hade han mottagit kammarrättens beslut att medge det begärda anståndet. Komplettering av överklagandet med grunder hade skett den 6 april 1995. Om kammarrätten hade upplyst honom om att grunderna måste anges inom klagotiden eller avslagit hans begäran om anstånd hade kompletteringen kunnat ske i rätt tid. - Regeringsrätten (1997-01-24, Tottie, Werner, Swartling, Nordborg, Sandström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av handlingarna i målet framgår följande. Tiden för att överklaga kommunstyrelsens i Älmhults kommun ifrågavarande arbetsutskottsbeslut utgick den 28 mars 1995. Dennis A:s överklagandeskrift, i vilken han även begärde anstånd med att ange grunder för överklagandet, inkom den 24 mars 1995 och samma dag medgav kammarrätten honom det begärda anståndet. Kompletteringen inkom den 6 april 1995, dvs. efter klagotidens utgång. - Enligt 10 kap. 10 § kommunallagen (1991:900) får vid prövningen av överklagandet andra omständigheter än sådana som klaganden har hänvisat till före klagotidens utgång inte beaktas. Bestämmelsen är utformad som en ovillkorlig handlingsregel för den domstol som har att pröva lagligheten av ett kommunalt beslut och har ersatt regeln i 7 kap. 1 § tredje stycket i 1977 års kommunallag, där det föreskrevs att en klagande inte fick anföra någon ny omständighet till grund för sin talan efter klagotiden (se prop. 1990/91:117 s. 226). - Regeringsrätten finner att kammarrätten genom att bevilja anstånd har förfarit felaktigt och därigenom bibringat Dennis A. uppfattningen att han kunde vänta till efter klagotidens utgång med att ange grunderna för överklagandet. Kammarrätten har emellertid mot bakgrund av vad som ovan har anförts om innehållet i 10 kap. 10 § kommunallagen ändå varit förhindrad att beakta de av Dennis A. efter klagotidens utgång anförda omständigheterna. Kammarrättens beslut att inte pröva dessa omständigheter är således riktigt. På grund därav skall Dennis A:s överklagande ogillas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår överklagandet. (fd I 1996-12-12, Karlsson)

*REGI

*INST