RÅ 1997 not 151

Ansökan av Sandahls Bygg & Maskin AB om rättsprövning av beslut att anta detaljplan

Not 151. Ansökan av Sandahls Bygg & Maskin AB om rättsprövning av beslut att anta detaljplan. - Byggnadsnämnden i Vaggeryds kommun beslöt den 31 januari 1995 att anta detaljplan för Götafors Industriområde i kommunen. - Sedan beslutet överklagats beslutade Länsstyrelsen i Jönköpings län den 8 juni 1995 att avslå överklagandet och fastställa kommunens beslut att anta planen. - Bolaget överklagade länsstyrelsens beslut och vände sig bl.a. mot beslutet att planlägga området för industriändamål då detta innebar att den nuvarande användningen för bostadsändamål på sikt omöjliggjordes. Enligt bolaget innebär planen en sådan minskning av marknadsvärdet för bolagets fastighet att det kunde anses att skälig hänsyn till bolagets intressen inte tagits vid planens utformning. - Boverket yttrade sig i ärendet den 28 maj 1996 och anförde bl.a. följande. Klagandens fastighet, Munksjö 1:3, planläggs genom detaljplaneförslaget för småindustriändamål vars verksamhet inte får vara störande för omgivningen. Enligt planbestämmelserna får befintliga bostäder ej byggas till. Tomter får ej avstyckas för bostäder. Boverket bedömer det som otänkbart att idag planlägga området som bostadsområde med hänsyn till närheten till befintliga industrianläggningar. En planläggning med det innehållet skulle innebära att nuvarande användningssätt bekräftades och att ändring och tillbyggnadsmöjligheter av bostadsbebyggelsen medges. Enligt Boverkets uppfattning är det rimligt att klaganden får tåla konsekvenserna av den föreslagna planen. Boverket avstyrker bifall till överklagandet. -Regeringen (Inrikesdepartementet, 1997-01-23): Regeringen finner i likhet med Boverket att det med hänsyn till närheten till befintliga industrianläggningar vore olämpligt att idag planlägga området som bostadsområde. Vid den avvägning som skall göras i ärendet finner regeringen att planens utformning i sig inte kan anses innebära att bolagets intressen åsidosatts på ett sådant sätt att planen av det skälet inte kan godtas. Vad bolaget anfört utgör inte heller i övriga skäl att upphäva beslutet att anta planen. Överklagandet bör därför avslås. - Regeringen avslår överklagandet. - Bolaget anhöll om rättsprövning av regeringens beslut och begärde att Regeringsrätten skulle pröva om regeringens beslut överensstämde med plan- och bygglagen (1987:10), särskilt 5 kap. 2 och 6 §§, samt om beslutet överensstämde med skyddet för äganderätten i 2 kap. 18 § regeringsformen och de regler som finns angående ersättning för det intrång i äganderätten som detaljplanen innebär. Bolaget yrkade vidare att Regeringsrätten skulle förordna att regeringens beslut tills vidare inte skulle gälla.-Regeringsrätten (1997-09-05, Werner, Sjöberg, Swartling, Nordborg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut följer att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågor om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten. Det är däremot inte avsett att rättsprövningen skall avse politiska lämplighetsfrågor i egentlig mening (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och s. 234).-I målet har inte framkommit att regeringen i något av de hänseenden som bolaget tar upp har felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som myndigheterna har i planärenden. Inte heller i övrigt framgår klart av omständigheterna i ärendet att regeringens beslut strider mot någon rättsregel. Beslutet skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd I 1997-08-19, Persson)

*REGI

*INST