RÅ 1997 not 153

Ansökan om resning i mål där kammarrätten beslutat att inte meddela prövningstillstånd skulle prövas av kammarrätten (avvisning)

Not 153. Ansökan av Tone K. R. om resning. - Stockholms läns allmänna försäkringskassa beslutade den 31 oktober 1995 att fr.o.m. oktober 1995 inte betala ut bostadsbidrag till Tone K. R. Kassan beslutade vidare den 20 november 1995 att fr.o.m. december 1995 inte lämna bidragsförskott till hennes barn födda 1992 och 1993. Efter begäran om omprövning beslutade kassan den 14 februari 1996 att inte ändra besluten. Tone K. R. överklagade omprövningsbesluten till Länsrätten i Stockholms län som avslog överklagandena i dom den 29 maj 1996. Tone K. R. överklagade till Kammarrätten i Stockholm, som enligt beslut i protokoll den 30 oktober 1996 inte meddelade prövningstillstånd. Regeringsrätten beslutade den 18 april 1997 att inte meddela prövningstillstånd. - I ansökningar hos Regeringsrätten om resning vidhöll Tone K. R. att bostadsbidrag och bidragsförskott skulle utgå. -Regeringsrätten (1997-09-11, Tottie, Holstad, Sandström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 2 § andra stycket lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar prövar Regeringsrätten ansökningar om resning i andra fall än som anges i 8 §. Enligt 8 § första stycket 4 prövar kammarrätt sådana ansökningar om resning i mål eller ärenden som skall prövas av förvaltningsdomstol om målet eller ärendet slutligt avgjorts av en länsrätt eller förvaltningsmyndighet. Detta innebär att det inte är Regeringsrätten utan kammarrätten som skall pröva resningsansökningarna. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar Tone K. R:s ansökningar om resning och överlämnar handlingarna i målen till Kammarrätten i Stockholm för vidare handläggning. (fd II 1997-08-20, Levin)

*REGI

*INST