RÅ 1997 not 154

Ansökan om resning i mål där kammarrätten beslutat att inte meddela prövningstillstånd skulle prövas av kammarrätten (avvisat)

Not 154. Ansökan av Lennart H. om resning. - Länsrätten i Skåne län avvisade genom beslut den 12 mars 1997 - med åberopande av att s.k. res judicata förelåg - Lennart H:s överklagande av ett beslut den 28 januari 1997 av Försäkringskassan - Kristianstad. - Lennart H. överklagade länsrättens avvisningsbeslut men Kammarrätten i Göteborg meddelade enligt beslut i protokoll den 4 juni 1997 inte prövningstillstånd. - I Regeringsrätten begärde Lennart H. prövningstillstånd. Han ansökte samtidigt om resning. -Regeringsrätten (1997-09-18, Sjöberg, Swartling, Lindstam): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte skäl att meddela prövningstillstånd. - Enligt 8 § första stycket 4 lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar i paragrafens lydelse från och med den 1 april 1995 skall en ansökan om resning prövas av kammarrätten, om målet eller ärendet slutligt avgjorts av en länsrätt eller förvaltningsmyndighet. Lennart H:s ansökan om resning kom in till Regeringsrätten den 27 juni 1997. Ansökningen får anses avse det mål i vilket frågan om hans rätt till sjukpenning prövades i sak. Det målet avgjordes slutligt av Länsrätten i Kristianstads län genom dom den 26 april 1995, eftersom kammarrätten med anledning av Lennart H:s överklagande av domen beslutade att inte meddela prövningstillstånd. Av det sagda följer att det är kammarrätten som skall pröva ansökningen om resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens beslut står därför fast. - Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning och överlämnar den till Kammarrätten i Göteborg för handläggning. (fd I 1997-09-09, Johansson)

*REGI

*INST