RÅ 1997 not 155

Inkomsttaxering och eftertaxering, nya omständigheter (bifall) / Ansökan om resning i taxeringsmål där kammarrätten inte prövat taxeringen i sak skulle prövas av kammarrätten (avvisning)

Not 155. Ansökan av Bengt-Åke S. om resning i mål ang. eftertaxering för inkomst för 1983-1986 och inkomsttaxering 1987. - Länsrätten i Västernorrlands län eftertaxerade enligt dom den 19 december 1989 Bengt- Åke S. för 1983 för inkomst av tjänst med 12 000 kr, avseende konsultarvoden från Karlström & Söderström Kvalitetsbyggen HB. - Samma länsrätt eftertaxerade enligt dom den 5 juni 1990 Bengt-Åke S. för 1984-1986 för inkomst av tjänst med 28 000 kr, 28 000 kr respektive 20 000 kr, avseende konsultarvoden från nämnda bolag. - Enligt en dom av den 5 juni 1990 höjdes vidare Bengt-Åke S:s taxeringar 1987 med 27 000 kr avseende konsultarvoden från samma bolag. - Bengt-Åke S. överklagade samtliga avgöranden. De överklaganden som avsåg länsrättens båda domar av den 5 juni 1990 prövades i sak av Kammarrätten i Sundsvall, som i domar den 23 december 1992 lämnade överklagandena utan bifall. Överklagandet av den dom som länsrätten meddelat den 19 december 1989 avvisades däremot av länsrätten genom beslut den 14 augusti 1990 såsom för sent inkommet. Varken kammarrättens domar eller länsrättens avvisningsbeslut ändrades i högre instans. - Bengt-Åke S. ansökte om resning och yrkade att han inte skulle beskattas för konsultarvoden eftersom han inte erhållit arvodesbeloppen och inte heller skulle komma att erhålla något arvode. Han åberopade ett yttrande från skattemyndigheten, vari uttalades att någon här avsedd ersättning inte utbetalats till honom från bolaget och att enligt utdrag från bolagets räkenskaper den avsättning som skett i bolaget för interimskulder avseende eventuell ersättning för utförda tjänster hade återförts och beskattats hos bolaget som övriga intäkter under 1988. Vidare åberopade han en dom från Kammarrätten i Stockholm den 20 februari 1991 enligt vilken Riksförsäkringsverkets beslut om arbetsgivaravgifter avseende ersättning till honom hade undanröjts eftersom kammarrätten funnit det klarlagt att några betalningar inte skett från bolaget. - Riksskatteverket tillstyrkte att resning beviljades och anförde att det enligt numera företagen utredning hade konstaterats att någon i domarna avsedd ersättning inte hade utbetalats från Karlström & Söderström Kvalitetsbyggen HB till Bengt-Åke S. -Regeringsrätten (1997-09-19, Björne, Sjöberg, Swartling, Nordborg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 2 § andra stycket och 8 § första stycket 4. lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar följer att en ansökan om resning i ett taxeringsmål prövas av kammarrätten, om målet slutligt avgjorts av en länsrätt, och av Regeringsrätten, om målet slutligt avgjorts av en kammarrätt. Denna ordning tillämpas utan undantag när ansökningen - som i förevarande fall - har kommit in efter utgången av mars 1995 (se ikraftträdande- och övergångsbestämmelser i SFS 1995:21). - Målet angående eftertaxering av Bengt-Åke S. för 1983 har slutligt avgjorts genom länsrättens dom den 19 december 1989. Ansökningen om resning skall således såvitt avser det målet inte prövas av Regeringsrätten utan av kammarrätten. - De mål som gäller eftertaxering för 1984-1986 och inkomsttaxering 1987 har däremot prövats i sak av kammarrätten. Vid sådant förhållande skall ansökningen såvitt avser resning i dessa mål prövas av Regeringsrätten. Vid en sådan prövning finner Regeringsrätten att det numera får anses klarlagt att det inte funnits tillräcklig grund att vid 1984-1987 års taxeringar beskatta Bengt-Åke S. för konsultarvode från handelsbolaget i fråga. På grund härav och med hänsyn till omständigheterna i övrigt bör resning beviljas. Eftertaxeringarna för 1984-1986 bör undanröjas och 1987 års taxeringar sättas ned. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen såvitt gäller resning i det mål som gäller eftertaxering för 1983 och överlämnar ansökningen i den delen till Kammarrätten i Sundsvall för fortsatt handläggning. - Med beviljande av resning i de mål som gäller eftertaxering av Bengt-Åke S. för inkomst för 1984-1986 och hans inkomsttaxeringar 1987 undanröjer Regeringsrätten eftertaxeringarna och nedsätter inkomsttaxeringarna 1987 till följande belopp (beloppen här uteslutna). (fd I 1997-07-02, Kovacs)

*REGI