RÅ 1997 not 161

Fråga om vilken kammarrätt som varit behörig att pröva resningsansökan avseende ett av Koncessionsnämnden avgjort ärende

Not 161. Överklagande av Björn L. i mål ang. resning. - Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stenungsunds kommun förelade i beslut den 29 september 1994, § 131, med stöd av 40 § miljöskyddslagen (1969:387) Björn L. såsom ägare av fastigheten Härgusseröd vid vite av 25 000 kr att senast den 15 januari 1995 leda fastighetens avloppsvatten till slamavskiljare och markbädd enligt miljö- och hälsoskyddsnämndens anvisningar. Sedan Björn L. överklagat beslutet till länsstyrelsen gjorde Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län ej annan ändring i beslutet än att tiden när angivna åtgärder senast skulle vara vidtagna bestämdes till den 15 juni 1966. Koncessionnämnden för miljöskydd ändrade i beslut den 3 september 1996 det från länsstyrelsen överklagade beslutet endast på det sätt att tiden för dess fullgörande bestämdes till den 1 april 1997. - Koncessionsnämndens beslut fick enligt 48 § miljöskyddslagen inte överklagas. - Hos Kammarrätten i Stockholm ansökte Björn L. om resning i det genom koncessionsnämndens beslut avgjorda ärendet. - Björn L. yrkade vidare inhibition. -Kammarrätten i Stockholm (1996-10-30, Rydholm, Ganting, Classon): Björn L. har inte visat att det föreligger skäl för resning. Med hänsyn härtill föranleder yrkandet om inhibition inte någon vidare åtgärd. - Kammarrätten avslår ansökningen om resning. - I överklagandet fullföljde Björn L. sina yrkanden om resning och inhibition. - Regeringsrätten (1997-09-29, Björne, Sjöberg, Swartling, Lindstam): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § andra stycket förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m. prövas ansökningar om resning av den kammarrätt inom vars domkrets ärendet först prövats. Av handlingarna i målet framgår att det ärende rörande avloppsanläggning på Björn L:s fastighet som slutligt avgjordes genom Koncessionsnämndens beslut den 3 september 1996 först prövats av Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stenungsunds kommun. På grund härav är det Kammarrätten i Göteborg som är behörig att pröva en ansökan om resning i det ärendet. - Av det sagda följer att Kammarrätten i Stockholm inte var behörig att pröva Björn L:s resningsansökan. Hans överklagande till Regeringsrätten kan inte föranleda att Regeringsrätten i sak prövar frågan om resning. I stället skall Kammarrättens i Stockholm avslagsbeslut undanröjas och handlingarna i målet överlämnas till Kammarrätten i Göteborg för handläggning. Vid nu angivna förhållanden bör inte heller hans begäran om inhibition prövas av Regeringsrätten utan överlämnas till sistnämnda kammarrätt. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten undanröjer Kammarrättens i Stockholm beslut den 30 oktober 1996 och förordnar att handlingarna i målet skall överlämnas till Kammarrätten i Göteborg för handläggning av frågorna om resning och inhibition. (fd I 1997-09-03, Perttu)

*REGI

*INST