RÅ 1997 not 162

Kammarrätt skulle pröva ansökan om resning i ett av länsrätt avgjort mål

Not 162. Ansökan av Incentive Treasury AB om resning ang. inkomstaxering, m.m. - Länsrätten i Hallands län biföll i dom den 24 november 1992 ett yrkande av Riksskatteverket om höjning av Incentive Treasury AB:s inkomsttaxeringar 1985. Bolaget överklagade domen till Kammarrätten i Göteborg men återkallade sedermera sitt överklagande, varefter kammarrätten genom beslut den 12 juli 1993 avskrev målet. - I ansökningen anhöll bolaget om resning och återställande av försutten tid och yrkade att taxeringarna skulle sättas ned. -Regeringsrätten (1997-09-29, Werner, Sjöberg, Swartling, Nordborg): Av bestämmelserna i 8 § första stycket 4 och 5 lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar framgår bl.a. att kammarrätt skall pröva ansökningar om resning i mål som slutligt avgjorts av en länsrätt samt ansökningar om återställande av försutten tid för överklagande till kammarrätt. Denna ordning tillämpas utan undantag när ansökningen - som i förevarande fall - har kommit in efter utgången av mars 1995 (se ikraftträdande- och övergångsbestämmelser i SFS 1995:21). - Det taxeringsmål som bolagets resningsyrkande avser har slutligt avgjorts av länsrätten. Resningsansökningen liksom bolagets ansökan om återställande av försutten tid skall prövas av kammarrätten. - Regeringsrätten avvisar bolagets ansökan om resning och återställande av försutten tid samt överlämnar handlingarna i målet till Kammarrätten i Göteborg för vidare handläggning. (fd I 1997-08-19, Olsson)

*REGI

*INST