RÅ 1997 not 166

Fråga om dubbel avgiftsskyldighet förelegat och om rätt till ränta vid återbetalning av inbetald TV-avgift

Not 166. Överklagande av Marianne L. ang. TV-avgift. -Radiotjänst i Kiruna AB (1996-04-29) ändrade Marianne L:s avgiftsskyldighet till att gälla endast ett TV-innehav fr.o.m. den 27 april 1996. - Marianne L. överklagade och yrkade återbetalning av dubbelt debiterade TV-avgifter för perioden den 1 januari 1990 - den 26 mars 1996. - Kammarrätten i Sundsvall (1996-09-03, Zackari, Nilsson, Axélius): Marianne L. anför till stöd för sin talan bl.a. följande: Hon har aldrig innehaft två TV-abonnemang utan felaktigt debiterats två TV-avgifter sedan januari 1990. Han har betalat fakturerade TV-avgifter i god tro. - Radiotjänst i Kiruna AB (RIKAB) anför i yttrande till kammarrätten följande. RIKAB bildades när riksdagen beslutade om att flytta över ansvaret för uppbörden av TV-avgifter från Televerket till Sveriges Radiokoncernen. Av 9 § lagen om TV-avgift framgår att när RIKAB till följd av anmälan eller på annat sätt får reda på att någon har TV-mottagare RIKAB skall, om avgiftsskyldighet följer med innehavet, fatta beslut om detta. Enligt punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen om TV-avgift gällde att för den som den 28 februari 1989 var registrerad som skyldig att betala mottagaravgift och som skulle betala TV-avgift efter ikraftträdandet av den nya lagen den 1 mars 1990, RIKAB skulle före utgången av år 1989 fatta beslut enligt 9 §. Marianne L. var vid övergången registrerad av Televerket med två TV-avgifter och överfördes till RIKAB:s register den 1 januari 1990. Anledningen till att Marianne L. påförts två avgifter kan bl.a. bero på att hon betalat två avgifter i ett företag, eller att en avgift betalats i hushållet samt en i företaget. Vidare kan det tänkas att Marianne L. varit fakturamottagare för annan TV-innehavare samt betalat en avgift i sitt eget hushåll. Kammarrätten har i ett liknande ärende beslutat att 11 § lagen om TV-avgift är tillämplig (dom den 8 januari 1996 i mål nr 7414-1994). Den dubbla avgiften avslutades den dag RIKAB skriftligen meddelades om att endast en avgift skulle betalas. RIKAB anser inte att beslutet är uppenbart oriktigt. Det kan inte anses visat att faktureringen av TV-avgift var felaktig vid överförandet från Televerket till RIKAB. Någon återbetalning är inte aktuell till följd av de uppgifter som framkommit i ärendet. - Enligt 1 § lagen om TV-avgift skall den som innehar en TV-mottagare betala TV-avgift för mottagaren. Enligt 2 § första stycket samma lag skall endast en TV-avgift betalas för samtliga TV-mottagare som är avsedda att användas i innehavarens hushåll. Av 9 § samma lag framgår att när RIKAB till följd av anmälan eller på annat sätt får reda på att någon innehar en TV-mottagare RIKAB skall, om avgiftsskyldighet följer med innehavet, fatt beslut om detta och samtidigt bestämma vilka avgiftsperioder som skall gälla för den avgiftsskyldige. RIKAB skall skriftligen underrätta den avgiftsskyldige om beslutet. - Av punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen om TV-avgift framgår att beträffande den som den 28 februari 1989 var registrerad som skyldig att betala mottagaravgift och som skall betala TV-avgift efter ikraftträdandet av den nya lagen RIKAB skulle före utgången av år 1989 fatta beslut enligt 9 § i den nya lagen. Sedan RIKAB fattat ett sådant beslut skall den nya lagen tillämpas på den avgiftsskyldige i stället för den äldre lagen. - Enligt 11 § lagen om TV-avgift skall TV-avgift betalas till dess den avgiftsskyldige skriftligen har anmält hos RIKAB att hans innehav av TV-mottagare har upphört. - Enligt 15 § lagen om TV-avgift skall RIKAB ompröva beslut om avgiftsskyldighet och om påförande av avgifter enligt lagen, om den som beslutet rör begär det eller skäl annars föreligger. Om en begäran om omprövning har kommit in till RIKAB mer än fyra veckor efter den dag då avgiften senast skulle ha betalats, skall RIKAB ändra sitt beslut endast om det är uppenbart oriktigt. - Av handlingarna framgår att Marianne L., när RIKAB tog över uppbörden av TV-avgifter från Televerket, var registrerad av Televerket som innehavare av två TV-mottagare för vilka avgifter skulle debiteras. RIKAB har därefter fattat beslut enligt 9 § lagen om TV-avgift om avgiftsskyldighet för två TV-mottagare genom att fakturera henne för två TV-avgifter. Utredningen ger inte vid handen att detta beslut var uppenbart oriktigt. Som framgår av de tidigare redovisade bestämmelserna gäller att avgiftsskyldighet kvarstår till dess att en skriftlig avanmälan skett till RIKAB, oavsett om det TV-innehav som föranlett avgiftsskyldigheten faktiskt upphört dessförinnan. Marianne L. har först genom ett skriftligt meddelande som kom in till RIKAB den 24 april 1996 uppgett att hon skall påföras TV-avgift för endast en mottagare. Med tillämpning av 11 § lagen om TV-avgift är hon därför skyldig att betala två TV-avgifter fram till den tidpunkten. - Kammarrätten avslår överklagandet. - Marianne L. fullföljde sin talan och yrkade återbetalning av för mycket erlagda avgifter samt ränta. Hon anförde att ett flertal personer kunder bekräfta att hon haft endast en TV-mottagare och att vidare upplysningar kunde lämnas av Televerket i Göteborg. - RIKAB bestred bifall till överklagandet. - Telia AB anförde i yttrande som Regeringsrätten låtit inhämta bl.a. följande. Televerket hade under år 1989 i tre etapper överfört ca 3,2 miljoner registerposter avseende mottagaravgifter för TV till RIKAB. Överföringen gjordes genom överlämnande av magnetband. I anslutning till överföringen hade Televerkets register tömts på uppgifter som härrörde från uppbörd av TV-avgift. Det fanns därmed inte längre någon möjlighet att ur register som tillhörde Televerket ta fram uppgifter om en enskild innehavare av TV-mottagare. Det hade inte heller varit möjligt för Telia att på annat sätt finna uppgifter om debiteringen av TV-avgift avseende Marianne L. för år 1989 med hjälp av uppgifter i handlingarna. - Regeringsrätten (1997-10-02, Brink, Tottie, Holstad, Sandström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Det går inte längre att klarlägga om det vid överföringen av registeruppgifterna från Televerket till RIKAB fanns grund för att påföra Marianne L. avgiftsskyldighet för mer än en TV-mottagare. Som tänkbar grund härför har RIKAB anfört bl.a. att Marianne L. även kan ha haft en mottagare i sin affärsverksamhet. Handlingarna i målet ger emellertid ingen anledning att anta att en dubbel avgiftsskyldighet funnits. Med hänsyn härtill och till vad som i övrigt framkommit i målet får det enligt Regeringsrättens mening anses utrett att beslutet att påföra Marianne L. dubbel avgiftsskyldighet är uppenbart oriktigt. Hennes yrkande om återbetalning skall därför bifallas. - Marianne L. har också yrkat ränta på det belopp hon betalat in för mycket. Lagen (1989:41) om TV-avgift saknar bestämmelser om rätt till ränta vid återbetalning av inbetalade avgifter. Inte heller finns något annat lagstöd för att bifalla ränteyrkandet i förevarande ordning. - Regeringsrättens avgörande. Med ändring av kammarrättens dom förklarar Regeringsrätten att Marianne L. varit avgiftsskyldig för endast en TV-avgift räknat fr.o.m. den 1 januari 1990. Av 16 § lagen om TV-avgift följer att det belopp som Marianne L. betalat in för mycket skall betalas tillbaka. - Yrkandet om ränta avslås. (fd II 1997-08-19, Johansson)

*REGI

*INST