RÅ 1997 not 170

Ansökan om resning avseende inkomsttaxering som avgjorts av taxeringsnämnd överlämnad till kammarrätten

Not 170. Överklagande av Monika E. ang. rätt till besvär i särskild ordning avseende inkomsttaxering och ansökan om resning. - Monika E. åsattes taxeringar 1989 och 1990 i enlighet med avlämnade självdeklarationer. I besvär som inkom efter den ordinarie besvärstidens utgång yrkade hon ytterligare avdrag för räntekostnader. -Länsrätten i Stockholms län (1994-03-31) fann att hon inte hade rätt att anföra besvär i särskild ordning och tog därför inte upp besvären till prövning. - Monika E fullföljde sin talan till kammarrätten. - Kammarrätten i Stockholm (1995-03-31): ej ändring. - Monika E. överklagade kammarrättens beslut. Hon ansåg att hon, även om besvären anförts efter den ordinarie besvärstidens utgång, borde ha möjlighet att få rättelse eftersom ränteavdragen hade stor ekonomisk betydelse för henne. - Regeringsrätten (1997-10-09, Sjöberg, Swartling, Lindstam): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte skäl att meddela prövningstillstånd såvitt gäller Monika E:s rätt till besvär i särskild ordning. - Monika E:s överklagande får emellertid anses innefatta en ansökan om resning i ärendena angående hennes inkomsttaxeringar 1989 och 1990. Enligt 8 § första stycket 4 lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar i paragrafens lydelse från och med den 1 april 1995 skall en ansökan om resning prövas av kammarrätten, om målet eller ärendet slutligt avgjorts av en länsrätt eller förvaltningsmyndighet. Monika E:s överklagande hos Regeringsrätten kom in den 6 juni 1995. Länsrätten och kammarrätten har inte tagit upp hennes överklaganden av 1989 och 1990 års taxeringar till prövning. Taxeringarna har således slutligt avgjorts av taxeringsnämnden. Ansökningen om resning skall följaktligen prövas av kammarrätten. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens beslut står därför fast. - Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning och överlämnar den till Kammarrätten i Stockholm för handläggning. (fd I 1997-09-09, Olsson)

*REGI

*INST