RÅ 1997 not 175

Mål om rätt att ta del av allmän handling, personalakt (avslag

Not 175. Ansökan av Jan-Erik K. om resning i mål om rätt att ta del av allmän handling. - Kriminalvårdsanstalten Kalmar avslog genom beslut den 7 augusti 1995 en framställan av Jan-Erik K. att få ta del av anställningsakt med betyg och övriga referenser avseende två namngivna personer. Jan-Erik K. överklagade beslutet. I dom den 4 september 1995 avslog Kammarrätten i Jönköping överklagandet. Regeringsrätten beslutade den 23 november 1995 att inte meddela prövningstillstånd. - Jan-Erik K. ansökte om resning och yrkade muntlig förhandling. Han anförde bl.a. att personalakterna för de två namngivna personerna bevisade att de varit obehöriga för sina tjänster vid kriminalvårdsanstalten Kalmar, vilket hade inneburit skada för honom. Regeringsrätten och kammarrätten hade därför gjort sig skyldiga till grovt förbiseende alternativt grovt misstag. -Regeringsrätten (1997-10-09, Brink, Sjöberg, Lindstam): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte skäl att hålla muntlig förhandling. - Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Jan-Erik K. har inte visat att det föreligger sådana skäl. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1997-09-17, Ingela Larsson)

*REGI

*INST