RÅ 1997 not 176

Avvisande av talan, extra ordinära besvär, inkomsttaxering

Not 176. Överklagande av Sven-Olof T. ang. avvisande av talan i mål om inkomsttaxering. - Länsrätten i Malmöhus län meddelade den 22 november 1993 domar rörande Sven-Olof T:s inkomsttaxeringar för år 1988 och 1989. Domarna delgavs Sven-Olof T. den 10 juni 1994. Genom den förstnämnda domen fastställdes den taxerade inkomsten till 0 kr och ett av taxeringsnämnden medgivet avdrag om 24 100 kr för en under år 1987 erlagd pensionsförsäkringspremie kunde därmed inte utnyttjas. I en skrivelse som kom in till lokala skattekontoret i Trelleborg den 30 december 1994 yrkade han avdrag för bl.a. den nämnda pensionsförsäkringspremien, i första hand vid 1989 års taxering och i andra hand vid 1990 eller 1991 års taxering. Skrivelsen överlämnades till länsrätten och därefter till Kammarrätten i Göteborg och den kom in till domstolarna den 4 januari respektive den 7 mars 1995. Kammarrätten ansåg skrivelsen innefatta en begäran om besvär i särskild ordning över 1989 års taxering och avvisade genom det överklagade avgörandet besvären med hänvisning till att de kommit in till såväl länsrätten som kammarrätten efter den i 100 § taxeringslagen (1956:623) föreskrivna femårsfristen. - I en skrivelse till Regeringsrätten yrkade Sven-Olof T. att kammarrättens beslut skulle upphävas och att vad han yrkat i de avvisade besvären skulle godtas. Han anförde bl.a. att han följt en uppgift i deklarationsupplysningarna att besvärsskrivelsen skulle ges in till lokala skattemyndigheten och att skrivelsen hade bort kunna vidarebefordras så att den kommit fram i tid. Sven-Olof T. ansåg att det finns synnerliga skäl för Regeringsrätten att ompröva ärendet. - I målet inhämtades att Skattemyndigheten i Skåne län i ett yttrande den 18 september 1997 till länsrätten tillstyrkt att Sven-Olof T. vid 1990 års taxering skulle medges det yrkade avdraget om 24 100 kr. -Regeringsrätten (1997-10-13, Björne, Swartling, Holstad, Sandström, Eliason): Skälen för Regeringsrättens avgörande. I likhet med kammarrätten finner Regeringsrätten att de ifrågavarande besvären anförts för sent. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer kammarrättens avvisningsbeslut. (fd I 1997-09-16, Ocklind)

*REGI

*INST