RÅ 1997 not 183

Ansökan av John S. om resning i mål om förtidspension

Not 183. Ansökan av John S. om resning i mål om förtidspension. - I beslut den 19 september 1990 avslog Försäkringskassan i Norrbottens län John S:s ansökan om förtidspension. John S. överklagade beslutet. I dom den 4 september 1991 avslog Försäkringsrätten för Norra Sverige överklagandet. - John S. ansökte om resning. Han anförde bl.a. följande. Försäkringsrätten har inte prövat hans ärende enligt reglerna för personer över sextio år. Försäkringsrätten har därför inte tillämpat rätt lagrum. -Regeringsrätten (1997-10-17, Brink, Lindstam, Hulgaard): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. I målet har inte framkommit något sådant förhållande som enligt lagrummet kan utgöra grund för resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1997-10-02, Törnqvist)

*REGI