RÅ 1997 not 184

Förutsättningar för rättsprövning förelåg inte (ärende ang. öppning av bro för sjöfart, avvisning)

Not 184. Ansökan av APC Composit AB om rättsprövning, alternativt resning i ärende ang. föreskrifter om öppning av bro för sjöfart. - Vägverket (Region Norr) beslutade den 26 april 1996, med stöd av 46 § andra stycket vägkungörelsen (1971:954), om föreskrifter om öppning för sjöfart av Bergnäsbron, väg 616, Luleå kommun. Föreskrifterna innebar i huvudsak att bron efter beställning skulle öppnas för sjöfart vardagar mellan kl. 09.00-10.00 och kl. 19.00-20.00 vid vardera ett tillfälle samt dessutom efter båthaveri som påfordrade omedelbar upptagning på slip. - APC Composit AB överklagade beslutet och yrkade att föreskrifterna skulle ändras så att bron kunde öppnas vid betydligt fler tillfällen. - Länsstyrelsen i Norrbottens län avslog den 15 juli 1996 bolagets överklagande. - Bolaget fullföljde sin talan menregeringen (Kommunikationsdepartementet, 1996-12-19) avslog detta överklagande. - Hos Regeringsrätten ansökte bolaget om prövning av regeringens beslut. Bolaget anförde att det i en vattendom angående byggande av bron hade, vad gäller öppettider, hänvisats till ett yttrande enligt vilket bron skulle öppnas alla tider på dygnet utom då isen låg samt att bolaget bedrev varvsverksamhet uppströms bron och drabbades av beslutet. - Regeringsrätten (1997-10-20, Holstad, Sandström, Hulgaard): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Bolagets framställning får anses innefatta ansökan om såväl rättsprövning som resning. - Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten på ansökan av en enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva beslut som innebär myndighetsutövning mot den enskilde. Ansökan om en sådan prövning skall enligt 3 § samma lag ha kommit in till Regeringsrätten inom tre månader från dagen för det beslut som ansökan avser. - Regeringsrätten finner inte förutsättningar för rättsprövning föreligga. Ansökan om rättsprövning skall således avvisas. - Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Bolaget har inte visat att sådana skäl föreligger. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen om rättsprövning. Regeringsrätten avslår ansökningen om resning. (fd I 1997-09-17, Hammarberg)

*REGI

*INST