RÅ 1997 not 188

Överklagande av Döhmers Consulting AB ang. rätt till besvär i särskild ordning, alternativt ansökan om resning, avseende inkomsttaxering 1990

Not 188. Överklagande av Döhmers Consulting AB ang. rätt till besvär i särskild ordning, alternativt ansökan om resning, avseende inkomsttaxering 1990. - I avsaknad av deklaration uppskattade taxeringsnämnden år 1990 bolagets inkomst av rörelse till 200 000 kr. - I en skrivelse som kom in den 12 februari 1992 yrkade bolaget, med hänvisning till en samtidigt ingiven deklaration, att taxeringen skulle undanröjas. -Länsrätten i Stockholms län (1993-04-01, ordf. Svantesson) avvisade överklagandet eftersom det hade kommit in efter den ordinarie besvärstidens utgång och rätt till besvär i särskild ordning inte hade visats föreligga. - Hos kammarrätten yrkade bolaget, under åberopande av rätt till besvär i särskild ordning, att taxeringen i enlighet med deklarationen och anförde bl.a. följande. Anledningen till de "eftersläpningar" som uppstått var att företagsledaren hade varit svårt sjuk. Han hade haft depressioner och varit beroende av medicin. Bolaget åberopade ett vid Betaniastiftelsens sjukhus den 7 juni 1993 utfärdat intyg, i vilket angavs att företagsledaren under åren 1986-1989 behandlats vid sjukhuset för diverse besvär och sjukdomar. - Kammarrätten i Stockholm (1994-12-20, Sundelin, Svensson, Wijkman): Vad bolaget anfört och åberopat i kammarrätten utgör inte tillräckliga skäl för att pröva besvären i särskild ordning. - Kammarrätten avslår överklagandet. - Bolaget fullföljde sin talan. - Riksskatteverket tillstyrkte att taxeringen undanröjdes. - Regeringsrätten (1997-10-22, Werner, Sjöberg, Lindstam, Hulgaard), som i särskild sammansättning beslöt att inte meddela prövningstillstånd, anförde vidare: Med hänsyn till omständigheterna i målet finner Regeringsrätten emellertid att det finns synnerliga skäl att pröva bolagets inkomsttaxering på nytt. Resning bör därför beviljas och bolaget påförd inkomsttaxering undanröjas. - Regeringsrätten beviljar resning och undanröjer bolaget åsatt inkomsttaxering 1990. (fd II 1997-09-30, Hoffstedt)

*REGI

*INST