RÅ 1997 not 19

Eftertaxering för inkomst, nya omständigheter (avslag)

Not 19. Ansökan av Ulla-Britt C. om resning i mål om eftertaxering för inkomst. - Genom Länsrättens i Stockholms län dom den 23 mars 1988 eftertaxerades Ulla-Britt C. för inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet för taxeringsåren 1983 och 1984 till följd av försäljning av andelar i handelsbolaget Gjutaren 17 samt påfördes skattetillägg. Kammarrätten i Stockholm lämnade i dom den 24 januari 1991 hennes besvär utan bifall. Sedan Ulla-Britt C. fullföljt sin talan beslutade Regeringsrätten den 2 februari 1993 att inte meddela prövningstillstånd i målen. - Ulla-Britt C. ansökte om resning och yrkade att eftertaxeringarna jämte skattetillägg skulle undanröjas. Hon anförde i huvudsak följande. De påförda eftertaxeringarna är grovt felaktiga. Eftersom hon vägrats avdrag för de avyttrade andelarnas anskaffningskostnad motsvarande den del av försäljningsvederlaget som erlagts genom skuldreverser till bolaget, har hon beskattats för skuldbeloppen på 466 000 kr. Detta belopp har inte kommit henne till godo på annat sätt än som en motsvarande förhöjning av andelskapitalet i handelsbolaget. Till stöd för ansökningen åberopade hon - utöver vad som åberopats i eftertaxeringsprocessen - en revers daterad den 10 januari 1979 enligt vilken hon förbundit sig att betala 122 000 kr av handelsbolagets bottenlån. Reversen hänförde sig till förvärvet av den handelsbolagsandel på 1,9 procent till vilken rätten till lägenhet nr 6 knutits. Förhållandena beträffande de övriga andelarna och lägenheterna var desamma. Vidare åberopades årsmöteshandlingar från 1990 och deklarationsuppgifter år 1989 från den bostadsrättsförening som bildades i och med att handelsbolaget upplöstes. - Riksskatteverket ansåg att de påförda eftertaxeringarna var korrekta och att resning därför inte kunde komma i fråga. Verket anförde bl.a. följande. Ulla-Britt C. har inte kunnat styrka någon anskaffningskostnad för ifrågavarande andelar. Några insättningar i handelsbolaget har inte gjorts av Ulla-Britt C. utan det är maken som vid försäljningen av sina andelar tillgodoräknat sig dessa som anskaffningskostnader. Den nu åberopade reversen från den 10 januari 1979 har inte företetts tidigare trots att Ulla-Britt C. haft sakkunniga ombud. Verket ifrågasätter därför starkt reversens trovärdighet. -Regeringsrätten (1997-01-29, Brink, von Bahr, Baekkevold, Rundqvist, Eliason): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte att vad Ulla-Britt C. åberopat visar att det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1996-12-10, Kovacs)

*REGI

*INST