RÅ 1997 not 192

Ansökan av Bardia H. om resning i mål ang. förtidspension. - Stockholms läns allmänna försäkringskassa beviljade i beslut den 6 oktober 1993 Bardia H. halv förtidspension fr.o.m oktober 1993. Riksförsäkringsverket överklagade kassans beslut till Länsrätten i Stockholms län som i dom den 12 december 1994 upphävde kassans beslut. Kammarrätten i Stockholm avslog i dom den 15 februari 1996 Bardia H:s överklagande av länsrättens dom. Sedan Bardia H. överklagat kammarrättens dom beslutade Regeringsrätten den 18 mars 1997 att inte meddela prövningstillstånd

Länsrätten i Stockholms län som i dom den 12 december 1994 upphävde kassans beslut

Not 192. Ansökan av Bardia H. om resning i mål ang. förtidspension. - Stockholms läns allmänna försäkringskassa beviljade i beslut den 6 oktober 1993 Bardia H. halv förtidspension fr.o.m oktober 1993. Riksförsäkringsverket överklagade kassans beslut till Länsrätten i Stockholms län som i dom den 12 december 1994 upphävde kassans beslut. Kammarrätten i Stockholm avslog i dom den 15 februari 1996 Bardia H:s överklagande av länsrättens dom. Sedan Bardia H. överklagat kammarrättens dom beslutade Regeringsrätten den 18 mars 1997 att inte meddela prövningstillstånd. - I en ansökan om resning yrkade Bardia H. att förtidspension skulle tillerkännas honom fr.o.m. juni 1993. Han åberopade ett beslut av Försäkringskassan i Stockholms län den 26 juni 1997 att tillerkänna honom halv förtidspension fr.o.m. mars 1997 samt den medicinska utredning angående hans arbetsförmåga som legat till grund för det beslutet. -Regeringsrätten (1997-10-23, Tottie, Holstad, Sandström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Den medicinska utredning som legat till grund för beslutet den 26 juni 1997 har inte visats innefatta skäl för resning i nu aktuellt mål, i vilket Bardia H:s arbetsförmåga under 1993 varit föremål för prövning. Ansökningen om resning skall därför avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1997-09-23, Jansson)

*REGI

*INST