RÅ 1997 not 194

Ansökan om resning gjordes samtidigt som rättidiga besvär anfördes (avvisning)

Not 194. Överklagande av Svante W. ang. inkomsttaxering 1990 samt ansökan om resning. - Skattemyndigheten yrkade hos Länsrätten i Stockholms län att Svante W:s inkomst av tjänst skulle höjas med 800 000 kr därför att han till ett förmånligt värde hade tecknat ett konvertibelt förlagslån. Länsrätten i Stockholms län biföll besvären och Kammarrätten i Stockholm ändrade enligt dom den 9 maj 1996 inte länsrättens dom. - Svante W. fullföljde sin talan och ansökte samtidigt om resning. -Regeringsrätten (1997-10-23, Brink, Sjöberg, Lindstam): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 36 § första stycket 2 förvaltningsprocesslagen (1971:291) kan prövningstillstånd meddelas bl.a. om grund för resning föreligger. Den prövning som sker i ärendet om prövningstillstånd innefattar alltså ställningstagande till denna fråga. Någon särskild prövning skall däremot inte ske på grund av resningsansökningen. - Vad Svante W. anfört i Regeringsrätten utgör inte skäl att meddela prövningstillstånd. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast. - Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning. (fd II 1997-10-08, Wahling Bexhed)

*REGI

*INST