RÅ 1997 not 196

Regeringens beslut att lämna framställning om avskaffande av det s.k. kårobligatoriet utan åtgärd (avvisning)

Not 196. Ansökan av Matthias A. om rättsprövning. - I en framställning till regeringen begärde Matthias A. att obligatoriet för studenter vid statliga universitet och högskolor att tillhöra särskilda sammanslutningar, det s.k. kårobligatoriet, skulle avskaffas. -Regeringen (Utbildningsdepartementet, 1996-08-15) lämnade framställningen utan åtgärd. - I en skrivelse till Regeringsrätten begärde Matthias A., med anledning av regeringens beslut, att Regeringsrätten skulle pröva om gällande bestämmelser avseende obligatoriskt medlemskap i studentorganisation var i överensstämmelse med artikel 11 i Europakonventionen. - Regeringsrätten (1997-10-27, Tottie, Swartling, Sandström, Eliason): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringens beslut kan inte överklagas. Regeringsrätten behandlar Matthias A:s skrivelse som en ansökan om rättsprövning. - Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut gäller som villkor för att rättsprövning skall ske bl.a. att ansökan har gjorts av en enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen eller en förvaltningsmyndighet, som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen. Vidare gäller som förutsättning för att rättsprövning skall kunna ske att beslutet innebär myndighetsutövning mot den enskilde. Lagen gäller beslut i förvaltningsärenden. Härav framgår att det skall vara fråga om ett beslut i ett särskilt fall. - Regeringens beslut i förevarande fall utgör ett besked om att regeringen inte med anledning av Matthias A:s framställning om avskaffande av kårobligatoriet vidtar någon åtgärd. Sådant beslut är inte ett beslut i förvaltningsärende som innebär myndighetsutövning i den mening som avses i rättsprövningslagen. Beslutet är således inte av den beskaffenheten att det kan göras till föremål för rättsprövning. Matthias A:s talan kan därför inte tas upp till prövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd I 1997-10-01, Holmstedt)

*REGI

*INST