RÅ 1997 not 204

Felaktiga uppgifter om markägande (resning, avslag)

Not 204. Ansökan av Sören H. om resning i ett ärende ang. detaljplan. - Kommunfullmäktige i Tomelilla kommun beslutade den 3 februari 1992 att anta en ändring av detaljplan för del av kvarteret Göken m.m. i Smedstorp, Tomelilla kommun. Sören H. m.fl. överklagade beslutet. Länsstyrelsen i Kristianstads län fastställde i beslut den 4 maj 1992 kommunfullmäktiges beslut. Sedan Sören H. m.fl. överklagat länsstyrelsens beslut, avslog regeringen (Miljö- och naturresursdepartementet) den 17 juni 1993 överklagandet. - I ansökningen anförde Sören H. bl.a. följande. Till grund för planbeslutet hade legat en uppgift från stadsarkitekten om att fastigheterna Tjustorp 2:28 och 176:2 inom planområdet hade förvärvats av Smedstorps Snickeri AB. Enligt utdrag ur fastighetsregistret hade emellertid dessa fastigheter ägts av Tomelilla kommun respektive Knut Edstrands Byggnads AB och ägarförhållandena var alltjämt oförändrade. Planärendet hade således avgjorts på dokumenterat felaktiga markägandeuppgifter. Starka indikationer talade för att planändringen inte tillkommit på önskemål av fastighetsägarna inom berört område. Indikationerna talade i stället för att det var stadsarkitekten som personligen drivit ärendet och att det kunde ha varit anledning till de felaktiga markägandeuppgifterna. Planändringen hade inte genomförts och enligt Tomelilla kommun fanns det i dag inte något intresse för ett genomförande. -Regeringsrätten (1997-11-05, Björne, Tottie, Sjöberg, Swartling, Hulgaard): Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Sören H. har inte visat att sådana skäl föreligger. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1997-10-14, Falkenborn)

*REGI

*INST